Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/2635
Title: Організація магістерської програми "Міжнародний комерційний арбітраж" у Стокгольмському університеті
Other Titles: Organization of the Master Program in International Commercial Arbitration in Stockholm University
Authors: Нагорна, Ольга
Nahorna, Olha
Keywords: магістерська програма
міжнародний комерційний арбітраж
Стокгольмський університет
професійна підготовка
Master program
international commercial arbitration
Stockholm University
professional training
Issue Date: 2017
Citation: Нагорна, О. О. Організація магістерської програми "Міжнародний комерційний арбітраж" у Стокгольмському університеті [Текст] / О. О. Нагорна // Фізико-математична освіта : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; редкол.: В. Ю. Сторіжко, Ф. М. Лиман, І. О. Мороз [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – Вип. 1 (11). – С. 84–83.
Abstract: У статті встановлено фактори, які протягом років утримують Швецію у рейтингу найпривабливіших місць у світі для проведення арбітражних проваджень. З’ясовано, що провідні шведські вищі навчальні заклади, зокрема Стокгольмський університет, пропонують магістерські програми з міжнародного комерційного арбітражу. Розглянуто особливості організації професійної підготовки магістрів за програмою «Міжнародний комерційний арбітраж» в Стокгольмському університеті. Відмічено науково-теоретичний та практичний характер навчання в цій магістратурі. Визначено основні завдання, які ставляться перед кожним курсом магістерської програми та наведено перелік тем, пропонованих для опрацювання. Окреслено основні знання, уміння та навички, якими повинні оволодіти слухачі аналізованої програми. Враховано високі досягнення випускників магістратури за спеціальністю «Міжнародний комерційний арбітраж» та їх затребуваність на ринку праці, що свідчить про ефективність та результативність професійної підготовки магістрів у галузі міжнародного комерційного арбітражу в Стокгольмському університеті.
The article identifies factors that top Sweden in the rankings of the world most attractive places to conduct arbitral proceedings. It is found out that leading Swedish higher educational institutions, in particular, Stockholm University, offer Master programs in international commercial arbitration. Peculiarities of LLM program "International Commercial Arbitration" in Stockholm University are analyzed in this research. This Master program is characterized by scientific-theoretical and practical training approach. The main tasks of each course of the program are described and the lists of themes within those courses are itemized. Basic knowledge and skills that should be taught to the trainees of the program are listed. High achievements of LLM graduates in the specialty "International Commercial Arbitration" and their competitive ability in the labour market proves the efficiency and effectiveness of professional training of Masters in the field of international commercial arbitration at Stockholm University.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/2635
Appears in Collections:Фізико-математична освіта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017_1(11)_Nagorna_Scientific journal FMO.pdf1,03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.