Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/2606
Title: Про оновлення прикладного компоненту змісту загальної фізичної освіти
Other Titles: Update on Applied Component Content General Physical Education
Authors: Закалюжний, В. М.
Zakaliuzhnyi, V. M.
Keywords: освітня реформа
компетентнісний підхід
оновлення змісту
електромагнітні хвилі
напівпровідники
educational reform
competence approach
content updates
electromagnetic waves
semiconductors
Issue Date: 2017
Citation: Закалюжний, В. М. Про оновлення прикладного компоненту змісту загальної фізичної освіти [Текст] / В. М. Закалюжний // Фізико-математична освіта : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; редкол.: В. Ю. Сторіжко, Ф. М. Лиман, І. О. Мороз [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – Вип. 1 (11). – С. 48–51.
Abstract: Система освіти має виконувати соціальне замовлення суспільства. Суспільство XXI століття увійшло в нову, постіндустріальну фазу свого розвитку і вимагає адекватних змін в загальній освіті. На сьогоднішній день великі надії в контексті здійснення освітніх реформ пов’язуються із запровадженням в усіх освітніх галузях компетентнісно орієнтованого підходу, головною ідеєю якого є підготовка молоді до нових ролей у сучасному суспільстві, гуманізація та посилення практичної спрямованості освіти. Одним із важливих напрямків реформування загальної фізичної освіти є удосконалення прикладного компоненту змісту шкільного курсу фізики. У статті на прикладі теми „Електромагнітні хвилі”: - здійснено аналіз відповідних розділів діючої програми та підручників з фізики для старшої школи та обгрунтовано необхідність їх осучаснення; - запропоновано: узагальнений підхід до вивченням принципів передачі інформації на відстань за допомогою електромагнітних хвиль та вивчення принципів глобальних систем навігації; - запропоновано новий підхід до вивчення основ сучасного телебачення; - обґрунтовано низку змін до програми теми „Електричний струм у напівпровідниках”. Також у статті акцентовано увагу на необхідності широкого використання дидактичних функцій прикладного компоненту змісту у навчальному процесі з фізики.
The education system has to fulfill the social order of society. 21st century society entered into a new, post industrial phase of development and requires adequate changes in the general education. Today the high expectations in the context of educational reforms are associated with the introduction in all educational fields of competence oriented approach, the main idea of which is to humanize and strengthen the practical orientation of education. One of the important areas of general physical education reform is to improve the application component content of school physics course. In the article on the topic "Electromagnetic waves": - the analysis of the relevant sections of the existing programs and textbooks for physics for high school and the necessity of modernization; - offered: a generalized approach to the study of the principles of information transfer on distance using electromagnetic waves and study the principles of global navigation systems; - a new approach to learning the basics of modern television; - reasonable number of changes to the program theme "Electric current in semiconductors." It is also accentuated in the article the necessity of wide use of didactic functions applied component content in the educational process in physics.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/2606
Appears in Collections:Фізико-математична освіта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017_1(11)_Zakalyuzhnyy_Scientific journal FMO.pdf1,03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.