Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/2537
Title: Роль посібників під час реалізації компетентностного підходу в процесі формування ІТ-компетентності майбутніх фахівців
Other Titles: The Role of Benefits During the Implementation of the Competence Approach in the Process of Formation of IT Competence of Future Specialists
Authors: Добровольська, Анна
Dobrovolska, Anna
Keywords: група характеристик
ІТ-компетентність
компетенції
посібники
характеристики
group of characteristics
IT competence
competencies
manuals
characteristics
Issue Date: 2017
Citation: Добровольська, А. М. Роль посібників під час реалізації компетентностного підходу в процесі формування ІТ-компетентності майбутніх фахівців [Текст] / А. М. Добровольська // Фізико-математична освіта : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; редкол.: В. Ю. Сторіжко, Ф. М. Лиман, І. О. Мороз [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – Вип. 2 (12). – С. 178–189.
Abstract: У статті акцентовано увагу на компетенціях, які формуються в майбутніх лікарів і провізорів у межах їх інформаційно-технологічної компетентності (ІТ-компетентності) в процесі навчання дисциплінам природничо-наукової підготовки (ДПНП). Отримано висновок, що в процесі формування ІТ-компетентності під час навчання ДПНП майбутні фахівці набувають ціннісно-змістовну, навчально-пізнавальну, інформаційну, загальнокультурну, комунікативну освітні компетенції, а також компетенцію особистісного самовдосконалення. Схарактеризовано компетенції, набуття яких у процесі формування ІТ-компетентності під час навчання ДПНП обумовлене використанням розроблених посібників, а саме навчальну, дослідницьку, соціальноособистісну, організаторську, особистісно-адаптивну компетенцію, а також компетенцію співпраці. Розподілено характеристики компетенцій, набутих майбутніми лікарями і провізорами в процесі формування ІТ-компетентності під час навчання ДПНП, за такими групами як знання і розуміння, інтелектуальні вміння і навички, практичні вміння і навички, інтеграційні вміння і навички. Отримано висновок, що використання розроблених посібників з метою реалізації компетентнісного підходу під час навчання ДПНП у межах формування ІТ-компетентності майбутніх фахівців та її складових забезпечує збільшення його якості і підвищує конкурентоспроможність вищої медичної і фармацевтичної освіти.
The article focuses on the competences that are formed in the future doctors and pharmacists within their information technology competence (it-competence) in the process of learning the disciplines of natural-scientific preparation (DPNP). The conclusion is obtained that in the process of formation of the it competence when training DPNP future specialists acquire value-informative, educational, informational, cultural, educational, communicative competence, and the competence of personal self-improvement. Characterized by competence, the acquisition of which in the process of formation of the it competence when training DPNP due to the use of the developed AIDS, namely education, research, socio-personal, organizational, personal and adaptive competencies, and the competence of the cooperation. Distributed characteristics of the competencies acquired by future doctors and pharmacists in the process of formation of the it competence when training DPNP, in the following groups as knowledge and understanding, intellectual skills, practical skills, integration skills. The conclusion is obtained that the use of the developed manuals with the purpose of realization of competence approach in teaching DPNP within the formation of it-competence of future specialists and its components provides increased quality and competitiveness of higher medical and pharmaceutical education.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/2537
Appears in Collections:Фізико-математична освіта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017_2(12)_Dobrovolska_Scientific journal FMO.pdf978,99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.