Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/2513
Title: Формування методологічної культури учнів у процесі розв'язування творчих фізичних задач
Other Titles: Formation of the Methodological Culture of Pupils in the Process of Solving the Creative Physical Problems
Authors: Галатюк, Т. Ю.
Halatiuk, T. Yu.
Галатюк, Ю. М.
Halatiuk, Yu. M.
Keywords: методологічна культура
метод моделювання
аналогія
творча фізична задача
methodological culture
modeling
analogy
creative individual task
Issue Date: 2017
Citation: Галатюк, Т. Ю. Формування методологічної культури учнів у процесі розв'язування творчих фізичних задач [Текст] / Т. Ю. Галатюк, Ю. М. Галатюк // Фізико-математична освіта : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; редкол.: В. Ю. Сторіжко, Ф. М. Лиман, І. О. Мороз [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – Вип. 2 (12). – С. 51–56.
Abstract: Стаття присвячена проблемі формування методологічної культури учнів у процесі навчання фізики. Показано, що методологічна культура є однією із ключових дидактичних категорій, яка визначає результативність природничої освіти. Одним із основних структурних компонентів методологічної культури є методологічні знання і пізнавальні уміння. Пізнавальні уміння в даному контексті – це методологічні знання в дії. Методологічні знання і пізнавальні уміння формуються і реалізуються через застосування відповідних методів та прийомів наукового пізнання і проявляються у виконанні відповідних розумових і практичних дій у процесі творчої навчально-пізнавальної діяльності. Механізмом формування методологічної культури учнів у навчанні фізики є процес розв’язування творчих пізнавальних задач. Зокрема мова йде про ознайомлення учнів з методами моделювання та аналогії у контексті формування методологічної культури. Розглядається приклад застосування методів моделювання і аналогії у процесі розв’язування творчої пізнавальної задачі.
The article is devoted to the problem of formation of methodological culture of students in learning physics. It is shown that methodological culture is one of the key didactic categories, which determines the performance of science education. One of the main structural components of methodological culture is the methodological knowledge and cognitive abilities. Cognitive skills in this context is methodological knowledge in action. Methodological knowledge and cognitive skills are formed and implemented by applying appropriate methods and techniques of scientific knowledge and are manifested in the implementation of the relevant mental and practical action in the process of creative learning and cognitive activity. Mechanism of formation of the methodological culture of students in the physics teaching is a creative process of solving cognitive tasks. In particular we are talking about acquaint students with methods of modeling and analogies in the context of the formation of the methodological culture. Shows an example of applying simulation methods and analogies in the creative process of solving cognitive tasks.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/2513
Appears in Collections:Фізико-математична освіта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017_2(12)_Halatyuk_Scientific journal FMO.pdf1,16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.