Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/1863
Title: До питання про компоненти професійної готовності вчителя використовувати засоби комп’ютерної візуалізації
Other Titles: On the Components of Professional Teacher Ready to Use Means Computer Visualization
Authors: Семеніхіна, Олена Володимирівна
Semenikhina, Olena Volodymyrivna
Юрченко, Артем Олександрович
Yurchenko, Artem Oleksandrovych
Keywords: візуалізація
visualization
інформаційні технології
information technology
професійна готовність
professional readiness
Issue Date: Apr-2017
Publisher: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка
Citation: Семеніхіна, О. До питання про компоненти професійної готовності вчителя використовувати засоби комп’ютерної візуалізації [Текст] / О. Семеніхіна, А. Юрченко // Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції, м. Кропивницький, 10–21 квітня 2017 р. / за заг ред.: М. І. Садового, О. В. Гурянової, Д. В. Гриня, О. М. Трифонової. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С. 121–122.
Abstract: В умовах інформатизації освіти та експоненціального збільшення інформаційного контенту особливого значення набуває візуалізація текстових даних і навчального матеріалу, на основі якої є можливим розвиток інтелекту та критичного мислення учнів. З огляду на це уміння візуалізувати поняття та їх властивості стає одним із фахових у підготовці вчителя, їх формування є актуальною педагогічною проблемою, розв’язання якої передбачає, у тому числі, формування умінь використовувати засоби комп’ютерної візуалізації (ЗКВ).
In terms of information education and the exponential increase in information content particularly important text data visualization and training material on which it is possible to develop intelligence and critical thinking. Given this ability to visualize concepts and their properties is one of the professional preparation of teachers, their formation is relevant teaching problem solving which suggests including formation of skills to use computer visualization means.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1863
Appears in Collections:Тези доповідейItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.