Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/13191
Title: Виконавська робота над варіаційними циклами для фортепіано українських композиторів
Other Titles: Performance Work on Variation Cycles for Piano by Ukrainian Composers
Authors: Антонець, Олена Анатоліївна
Antonets, Olena Anatoliivna
Крамаренко, Віта Павлівна
Kramarenko, Vita Pavlivna
Keywords: варіації
варіаційний цикл
творчість українських композиторів
джазові варіації
variations
variation cycle
works of Ukrainian composers
jazz variations
Issue Date: 2021
Citation: Крамаренко В. П. Виконавська робота над варіаційними циклами для фортепіано українських композиторів [Текст] : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістр / В. П. Крамаренко, науковий керівник О. А. Антонець. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 78 с.
Abstract: Магістерська робота присвячена розгляду варіаційних циклів для фортепіано українських композиторів в історичному та виконавському аспектах. Об’єктом дослідження стає феномен жанру варіацій у музичному мистецтві. Предметом – особливості історичного розвитку та становлення жанру варіацій для фортепіано та їх характеристика у творчості українських композиторів. Метою роботи стало дослідження історичних передумов становлення жанру варіації та аналіз особливості виконавської роботи над варіаційними циклами для фортепіано українських композиторів. У першому Розділі розглянуто історичні передумови виникнення та становлення жанру варіацій в професійній музичній літературі. Охарактеризовано стан проблематики і вивченості жанру варіацій. Другий Розділ присвячено узагальненню відомостей про варіаційні цикли для фортепіано у творчості українських композиторів та вивченню специфічних рис виконавської роботи над джазовими варіаційними циклами Н. Лагодюк. У Розділі проаналізовано специфіку виконання варіаційних циклів, надана характеристика технічних труднощів. Магістерська робота складається зі вступу, двох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел (75) та додатків (3). Загальний обсяг роботи становить 78 сторінок, з них основного тексту 67 сторінок. За результатами роботи виявлено особливості виконання варіаційних циклів українських композиторів та узагальнено інформацію про жанр варіацій у фортепіанній музиці.
The master's work is devoted to the consideration of variation cycles for piano by Ukrainian composers in historical and performing aspects. The object of research is the phenomenon of the genre of variations in the art of music. The subject - features of historical development and formation of the genre of variations for piano and their characteristics in the works of Ukrainian composers. The aim of the work was to research the historical preconditions for the formation of the genre of variation and analysis of the peculiarities of performing work on variation cycles for piano by Ukrainian composers. In the first section the historical background and formation of the genre of variations in professional music literature are considered. The state of issues and study of the genre of variations is characterized. The second section is devoted to the generalization of information about variational cycles for piano in the works of Ukrainian composers and study of specific features of performance work on jazz variation cycles N. Lagodyuk. The section analyzes the specifics of variation cycles; the characteristic of technical difficulties is given. The master's work consists of an introduction, two sections, conclusions to each section, general conclusions, references (75) and applications (3). The total amount of the work is 78 pages, of which the main text is 67 pages. According to the results of the work, the peculiarities of performing variational cycles of Ukrainian composers are revealed and the information about the genre of variations in piano music is generalized.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/13191
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Крамаренко_маг.pdf2,04 MBAdobe PDFView/Open
Крамаренко_рец_прот.pdf220,15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.