Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/12060
Title: Символіка орнітологічних назв у поезії Сергія Жадана
Other Titles: Symbols of Ornithological Names in Poetry of Sergiy Zhadan
Authors: Рудь, Ольга Миколаївна
Горбатенко, Ірина Сергіївна
Rud, Olga Mykolaivna
Horbatenko, Iryna Serhiivna
Keywords: поетична мова ХХ століття
поетична мова
poetic language
poetic language
символ
symbol
орнітологічні назви
ornithological names
символічне значення
symbolic meaning
семантика
semantics
Issue Date: 2020
Publisher: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Citation: Рудь, О. М. Символіка орнітологічних назв у поезії Сергія Жадана [Текст] / О. М. Рудь, І. С. Горбатенко // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Випуск 34, том 4. – С. 143–148.
Abstract: Статтю присвячено вивченню символічної семантики орнітонімів у поетичному мовленні Сергія Жадана. Розглянуто потрактування поняття «символ» у різних галузях науки, визначено його характерні ознаки: філософська смислова наповненість; тяжіння до певного узагальнення, до загальної ідеї; динамічність, рухомість; багатозначність; етнокультурна та контекстуальна зумовленість, зображально-виражальна здатність. У поетичному тексті образ-символ, крім основних значень, успадкованих, генетичних і витворених у просторі національної культури, набуває нових, індивідуально-авторських, які мають вищий ступінь експресивності порівняно з символами, вжитими у традиційному значенні. Поставлено за мету проаналізувати стильові та функціональні особливості символів орнітологічних назв у поетичних текстах Сергія Жадана. Встановлено, що у поезії Сергія Жадана найпоширенішим є слово-символ «птах». Використовуючи традиційну значеннєву основу символу, митець слова надає йому індивідуальноавторського змістового наповнення, суттєво розширює та збагачує значеннєве поле вживаного образу-символу. Виявлено, що птахи для Сергія Жадана – це символ життя, єдності двох світів, символ людської душі, яка спокійно відлітає в інший вимір. У багатьох культурах птах – це символ волі, безтурботності, безмежного щастя. В аналізованих поетичних текстах слово-символ «птах» часто містить негативну семантику, символізуючи горе, біду, важке становище людини. Встановлено, що образи птахів у поетичних текстах Сергія Жадана часто конкретизовані, названі за видовою належністю: соловей, шпак, голуби, ластівка, півень, чайки, гуси, дрозд, ворона. Аналіз народнопоетичних образів-символів птахів дозволив виокремити індивідуально-авторську символічну семантику орнітонімів. Образи-символи Сергія Жадана містять численні позитивні (соловей – ніжність, мелодійність; ластівка – взаємодопомога, підтримка, посланець Бога; дикі гуси – згуртованість, стійкість, нескореність) і негативні (чайка – прокламації з сумнівними ілюзіями щастя; шпаки – сварливі родичі) символічні значення.
The article is devoted to the study of symbolic semantics of ornithonyms in poetic speech of Serhiy Zhadan. The interpretation of ‘symbol’ concept in different branches of science is considered, its characteristic features – philosophical semantic content; attraction to a certain generalization, to a general idea; dynamism, mobility; polysemy; ethnocultural and contextual conditionality, pictorial and expressive ability are determined. In poetic text, the imagesymbol, in addition to the basic meanings – inherited, genetic, and created in the space of national culture, acquires new – individual-authorial, having a higher degree of expressiveness compared to the symbols used in traditional sense. The aim is to analyze the stylistic and functional features of the symbols of ornithological names in poetic texts of Sergei Zhadan. It is established that in the poetry of Sergei Zhadan the most common symbol-word is the ‘bird’. Using the traditional semantic basis of the symbol, the artist of the word gives it an individual-authorial content, significantly expands and enriches the semantic field of used image-symbol. It was found that birds for Serhiy Zhadan are a symbol of life, unity of two worlds, and the symbol of human soul, which calmly flies away to another world. In many cultures, the bird is a symbol of freedom, serenity, and boundless happiness. In analyzed poetic texts, the word-symbol ‘bird’ often contains negative semantics, symbolizing grief, misery, the plight of man. It is established that the images of birds in poetic texts of Serhiy Zhadan are often concretized, named by species: nightingale, starling, pigeons, swallow, rooster, seagulls, geese, blackbirds, crows. The analysis of folk poetic imagessymbols of birds allowed to single out the individual-author’s symbolic semantics of ornithonyms. Serhiy Zhadan’s symbolic images contain numerous positive (nightingale – tenderness, melody; swallow – mutual aid, support, messenger of God; wild geese – cohesion, resilience, insubordination) and negative (seagull – proclamations with dubious illusions of happiness; starlings – quarrelsome relatives) symbolic values.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/12060
Appears in Collections:СтаттіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.