Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/12050
Title: Концептосфера освіта в українському та польському дискурсах: міждисциплінарний підхід
Other Titles: The Conceptual Sphere of Education in Ukrainian and Polish Discourses: an Interdisciplinary Approach
Authors: Семеног, Олена Миколаївна
Semenoh, Olena Mykolaivna
Keywords: освіта
дискурс
концепт
вчитель
міждисциплінарний підхід
education
discourse
concept
teacher
interdisciplinary approach
Issue Date: 2019
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Семеног, О. Концептосфера освіта в українському та польському дискурсах: міждисциплінарний підхід [Текст] : монографія / О. Семеног / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [наук. ред. Ю. Громик]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – 177 с.
Abstract: У монографії викладено теоретичні основи дослідження концептуальної сфери освіти в українському та польському освітніх дискурсах. Етноспецифіка концепції освіти викладена на матеріалі українських та польських прислів’їв, у просвітницькому та богословському дискурсі Івана Павла ІІ. У цьому розділі описано концептуальну складову концепції освіти в законодавчих та нормативних документах; Українсько-польське партнерство в освіті: академічний дискурс Цінні орієнтири вищої філологічної освіти ХХІ ст. Окреслено лексеми для позначення учасників навчально-виховного процесу, поняття «педагогічна праця» у рефлексіях українських та польських вчителів відповідно до аксіологічного контексту, професійне становлення вчителя-словника у вимірах міжкультурного діалогу. Охарактеризовано лексичні інновації в освітньо-педагогічному дискурсі, лексеми «академічна лекція та академічний викладач у цифрову епоху». Також було описано роботу ресурсного центру професійного розвитку вчителів за практиками «Artes Liberales», Школи освіти Варшавського університету; Ягеллонський університет. Розкрито концепцію освіти як особистісно-орієнтованого, соціально-орієнтованого, національно-орієнтованого, ціннісно-орієнтованого явища під впливом інноваційних тенденцій в освіті та мові.
The monograph outlines the theoretical foundations for the study of the conceptual sphere of education in Ukrainian and Polish educational discourses. The ethno-specificity of the concept of education is presented on the material of Ukrainian and Polish proverbs, in the educational and theological discourse of John Paul II. This section describes the conceptual component of the concept of education in legislative and regulatory documents; Ukrainian-Polish Partnership in Education: Academic Discourse Valuable Landmarks of Higher Philological Education in the 21st Century. The lexemes for the designation of participants in the educational process, the concept “teaching work” in the reflections of Ukrainian and Polish teachers are outlined according to axiological context, professional formation of teacher-dictionary in the dimensions of cross-cultural dialogue. The lexical innovations in educational and pedagogical discourse, lexemes of “academic lecture and academic teacher in the digital age” are characterized. Also, it was described the work of resource center of teachers’ professional development according to the practices of “Artes Liberales”, School of Education, Warsaw University; Jagiellonian University. The concept of education as a personality-oriented, socially oriented, nationally-oriented, value-oriented phenomenon under the influence of innovative tendencies in education and language was revealed.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/12050
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Олена Семеног МОНОГРАФІЯ.pdf1,78 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.