Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11849
Title: Комплексні методики кількісної оцінки здоров'язбережувальної діяльності у закладах освіти
Other Titles: Comprehensive Methods for the Quantitative Assessment of Health-Preserving Activities in Educational Institutions
Authors: Калиниченко, Ірина Олександрівна
Антомонов, Михайло Юрійович
Латіна, Ганна Олександрівна
Тонкопей, Юлія Леонідівна
Заікіна, Ганна Леонідівна
Kalynychenko, Iryna Oleksandrivna
Antomonov, Mykhailo Yuriiovych
Latina, Hanna Oleksandrivna
Tonkopei, Yuliia Leonidivna
Zaikina, Hanna Leonodivna
Keywords: здоров’я
діти
заклади освіти
здоров’язбережувальні технології
health activities
children
educational institutions
health promotion
Issue Date: 2021
Citation: Комплексні методики кількісної оцінки здоров'язбережувальної діяльності у закладах освіти [Текст] : колективна монографія / І. О. Калиниченко, М. Ю. Антомонов, Г. О. Латіна, Ю. Л. Тонкопей, Г. Л. Заікіна // За заг. ред. І. О. Калиниченко. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2021. – 236 с.
Abstract: У монографії представлено сучасний підхід щодо комплексних оцінок ефективності впровадження здоров’язбережувальних технологій в умовах реальної здоров'язбережувальної діяльності у закладах освіти, охорони здоров’я та соціального захисту населення. Використано міжгалузевий підхід щодо розробки інтегральних оцінок з використанням показників фізичного розвитку, функціональних можливостей організму, неспецифічної резистентності організму, психологічних особливостей особистості, гігієнічної оцінки внутрішньошкільного середовища, умов життєдіяльності різних груп населення та медико-генетико-демографічних показників. У монографії висвітлено теоретичні і практичні аспекти застосування здоров’язбережувальних технологій для різних груп населення
The monograph presents a modern approach to comprehensive assessments of the effectiveness of health technologies in the conditions of real health activities in educational, health care and social protection institutions. An intersectoral approach to the development of integrated assessments using indicators of physical development, functional capabilities of the body, non-specific resistance of the body, psychological characteristics of the individual, hygienic assessment of the school environment, living conditions of different groups and medical, genetic and demographic indicators. The monograph highlights the theoretical and practical aspects of the application of health technologies for different groups of the population
Description: Монографія буде корисною для фахівців у галузях охорони здоров’я, освіти, фізичної терапії та ерготерапії, студентів та аспірантів медичних і педагогічних спеціальностей, широкого кола науковців, які цікавляться сучасними питаннями здоров’язбереження і слугуватиме стимулом для наукових досліджень та зразком прикладного використання наукових розробок у різних галузях.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11849
Appears in Collections:Наукові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
collective_monograph.pdf4,82 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.