Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11609
Title: Ретроспектива шляхів підвищення ефективності навчання історії дітей із порушеннями інтелекту: 70-ті рр. ХХ ст.
Other Titles: Retrospective of Ways to Increase the Efficiency of Teaching the History of Children with Intellectual Disabilities: the 70s of the XX Century
Authors: Косенко, Юрій Миколайович
Боряк, Оксана Володимирівна
Kosenko, Yurii Mykolaiovych
Boriak, Oksana Volodymyrivna
Keywords: діти з порушеннями інтелектуального розвитку
навчання історії
погляди науковців-дефектологів
70-ті рр. ХХ ст
children with intellectual disabilities
history teaching
views of defectologists
70s of the XX century
Issue Date: 2020
Citation: Косенко, Ю. М. Ретроспектива шляхів підвищення ефективності навчання історії дітей із порушеннями інтелекту: 70-ті роки ХХ століття [Текст] / Ю. М. Косенко, О. В. Боряк // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : збірник наукових праць. – Запоріжжя : КПУ, 2020. – Вип. 73, т. 1. – С. 28–33. – DOI: https://doi.org/10.32840/1992-5786.2020.73-1.4.
Abstract: У статті досліджується проблема підвищення ефективності навчання історії дітей із порушеннями інтелектуального розвитку, яка у 70-х рр. минулого століття набула значної актуальності в колах науковців-дефектологів. Пропонується авторський погляд на процес розвитку суспільствознавчої освіти у спеціальних (допоміжних) навчальних закладах України в зазначений історичний період. Здійснено аналіз наукових робіт М. Арнольдова, К. Баранова, І. Єременка, О. Зогіної, А. Капустіна, Л. Костянтинової, Ю. Кузнєцова, В. Лапшина, К. Муратової, Г. Плешканівської, Б. Пузанова, Т. Шабаліної та інших вчених, які у 70-х рр. ХХ ст. проводили активну дослідницьку діяльність, встановили низку закономірностей і розробили методичні рекомендації для підвищення свідомого засвоєння історичного матеріалу школярами з порушеннями інтелектуального розвитку. Висвітлено найбільш розповсюджені методи, прийоми, засоби формування історичних знань в учнів спеціальних навчальних закладів. Описано популярні форми навчання історії дітей означеної категорії. Вивчено погляди вчених-дефектологів цього періоду щодо підвищення якості засвоєння навчального матеріалу школярами з порушеннями інтелекту на уроках історії. З’ясовано, що з метою ефективного формування історичних понять у дітей цієї категорії вчені пропонували проводити дидактичні ігри, використовувати художнє слово, наочні посібники, краєзнавчий матеріал, позитивні емоції, проблемні запитання, контрастне порівняння, індивідуальні картки-завдання, вправи на визначення причинно-наслідкових зв’язків між історичними подіями тощо. Зазначено, що саме у 70-х рр. ХХ ст. науковою спільнотою було звернено увагу на правове виховання учнів із порушеннями інтелектуального розвитку, яке значною мірою відбувалося на уроках історії у спеціальних (допоміжних) школах. Наголошувалося на активному використанні змістовного наповнення курсу історії, врахуванні пізнавальних можливостей школярів цієї категорії, об’єднанні зусиль школи та сім’ї у цьому напрямі
The article examines the problem of improving the effectiveness of teaching the history of children with intellectual disabilities, which in the 70s of last century became significantly relevant in the circles of defectologists. The author’s view on the process of development of social science education in special (auxiliary) educational institutions of Ukraine in the specified historical period is offered. The analysis of scientific works of M. Arnoldov, K. Baranov, I. Eremenko, O. Zogina, A. Kapustin, L. Konstantinova, Y. Kuznetsov, V. Lapshin, K. Muratova, G. Pleshkanovskaya, B. Puzanov, T. Shabalina and other scholars who in the 70s of the twentieth century conducted active research and established a number of patterns and developed guidelines for improving the conscious assimilation of historical material by students with intellectual disabilities. The most widespread methods, receptions, means of formation of historical knowledge at pupils of special educational institutions are covered. Popular forms of teaching the history of children of this category are described. The views of defectologists of this period on improving the quality of learning material by students with intellectual disabilities in history lessons have been studied. It was found that in order to effectively form historical concepts in children of this category, scientists proposed to conduct didactic games, use the artistic word, visual aids, local history material, positive emotions, problem questions, contrast comparisons, individual task cards, exercises to determine causation, consequential links between historical events, etc. It is noted that it was in the 70s of the twentieth century that the scientific community paid attention to the legal education of students with intellectual disabilities, which largely took place in history lessons in special (auxiliary) schools. Emphasis was placed on the active use of the content of the history course, taking into account the cognitive abilities of students in this category, combining the efforts of school and family in this direction.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11609
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Косенко Ю.М., Боряк О.В. (2) стаття.pdf249,18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.