Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11607
Title: Альтернативна комунікація як засіб розвитку мовленнєвої діяльності дітей із комплексними порушеннями
Other Titles: Alternative Communication as a Means of Developing Speech Activity in Children with Complex Disorders
Authors: Боряк, Оксана Володимирівна
Косенко, Юрій Миколайович
Boriak, Oksana Volodymyrivna
Kosenko, Yurii Mykolaiovych
Keywords: альтернативна комунікація
діти з особливими освітніми потребами
тяжкі порушення мовлення
комплексні порушення розвитку
інтелектуальні порушення
alternative communication
children with special educational needs
severe speech disorders
complex developmental disorders
intellectual disabilities
Issue Date: 2021
Citation: Боряк, О. В. Альтернативна комунікація як засіб розвитку мовленнєвої діяльності дітей із комплексними порушеннями [Текст] / О. В. Боряк, Ю. М. Косенко // Актуальні питання гуманітарних наук. – 2021. – № 35, т. 1. – С. 264–270. – DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863/35-1-41.
Abstract: У статті представлено результати дослідження визначення поняття «альтернативна комунікація» в спеціальній освіті, обґрунтовано її вплив на розвиток мовлення дітей з комплексними порушеннями розвитку – тяжкими порушеннями мовлення, зумовленими інтелектуальними порушеннями помірного ступеня тяжкості. Мета статті – дослідити та обґрунтувати доцільність використання альтернативних засобів комунікації як ефективного засобу розвитку мовлення у дітей із комплексними порушеннями. Під час дослідження було з’ясовано, що альтернативна комунікація – це спосіб навчити і, за можливістю, компенсувати постійні чи тимчасові порушення, які призводять до обмеження суспільного життя і соціальної взаємодії осіб з комплексними порушеннями розвитку, за яких фіксуються порушення сприймання і відтворення мови і мовлення, як усного, так і писемного. Альтернативні засоби комунікації розглядаються в спеціальній освіті як засоби первинної комунікації для дітей різного віку, які знаходяться в домовленнєвому періоді розвитку; засоби комунікації, які частково або повністю замінюють усне мовлення. Було виявлено, що сьогодні в спеціальній освіті не розглядалось питання розвитку комунікативних навичок у дітей, які мають комплексні (комбіновані) порушення розвитку, а саме – порушення інтелектуального розвитку та мовлення. Визначити особливості комунікативного розвитку цієї категорії дітей є необхідним, оскільки порушення мовлення в подальшому детермінуватиме проблеми соціалізації та адаптації дитини в суспільстві, що своєю чергою є необхідною умовою для повноцінного розвитку і розкриття можливостей кожної особистості. Аналіз існуючих методик по виявленню альтернативної комунікації немовленнєвих дітей продемонстрував відсутність уніфікованої професійної діагностичної методики виявлення рівня оволодіння дитиною комунікативними навичками, а також у зв’язку із потребою педагогів, батьків, інших фахівців у методичних рекомендаціях щодо опанування ААС. Перспектива подальшого дослідження вбачається в розробці та обґрунтуванні відповідних методичних матеріалів з включенням діагностичних і корекційно-розвивальних методик, розробці та апробації програми розвитку мовлення відповідно до наявних особливостей психофізичного розвитку обраної категорії дітей та віковими періодами.
The article presents the results of a study of the definition of the concept of “alternative communication” in special pedagogical literature, the substantiation of its influence on the development of speech of children with complex developmental disorders – severe speech disorders caused by intellectual impairments of moderate severity. The purpose of the article is to investigate and substantiate the advisability of using alternative means of communication as an effective means of developing speech in children with complex disorders. In the course of the study, it was found that alternative communication is a way to teach and, if possible, compensate for permanent or temporary disorders that lead to a limitation of social life and social interaction of persons with complex developmental disorders in which violations of the perception and reproduction of language and speech are recorded, as oral and written. Alternative means of communication are considered in special education as a means of primary communication for children of different ages that are in the pre-speech period of development; means of communication that partially or completely replace oral speech. It was revealed that today, in special education, the issue of the development of communication skills in children with complex (combined) developmental disorders, namely, intellectual and speech disorders, was not considered. The thesis of the problem of speech activity disorders caused by mental retardation of mild and moderate degrees of severity: causes, mechanisms of occurrence, specificity of the cognitive component. The strategy and tactics of the medical-logo-psycholinguistic and pedagogical stage of the study are determined; characteristics of the content, pedagogical conditions and criteria of differentiated assessment of speech activity of children with mild and moderate degree of mental retardation are given; the indicators of speech disorders are substantiated. It is necessary to determine the features of the communicative development of this category of children, since speech impairment in the future determines the problems of the child's socialization and adaptation in society, in turn, is a necessary condition for the full development and disclosure of the capabilities of each personality
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11607
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Боряк О.В., Косенко Ю.М._стаття.pdf317 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.