Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/10978
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЦапенко, Марина Василівна-
dc.contributor.authorTsapenko, Maryna Vasilivna-
dc.date.accessioned2021-06-24T05:29:43Z-
dc.date.available2021-06-24T05:29:43Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationTsapenko, M. V. Methods of Formation of Energy Saving Culture in School Students in Physics Lessons [Text] / M. V. Tsapenko // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [голова редкол. Н. А. Тарасенкова ; редкол.: І. А. Акуленко, М. Гарнер та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020. – Вип. 2 (16). – С. 13–20. – DOI: 10.5281/zenodo.4890940.uk_UA
dc.identifier.urihttp://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/10978-
dc.description.abstractThe thesis of the article emphasizes the practical and theoretical significance of the need to form a culture of energy saving of primary school students in physics lessons. The experience of domestic and foreign researchers in forming a culture of energy saving of students is described. The definition of the concept of energy saving culture of primary school students in physics lessons has been clarified and presented. The article describes the structure of the energy saving culture of primary school students in physics lessons, which includes the following four components: motivation-valueable, cognitive, activity and reflexive. The essence of each aspect of the structure of energy saving culture is briefly described. The method of forming the culture of energy saving of primary school students in physics lessons is presented and the integrative connections between the components of the method are schematically shown. The model of the methodology meets three criteria: provides the formation of a culture of energy saving in accordance with the objectives and goals of the educational sector; implements a cross-cutting content line «Environmental safety and sustainable development»; and is created in accordance with the principles of didactic theory. Each of the components contains concepts, judgments, the necessary conditions for the effective functioning of the methodology and forms a single holistic system. According to the presented model, the described principles of teaching influence the content of activity, and the choice of methods and forms of teaching, and is a component that corresponds to modern trends in education. At the same time, the emphasis is placed on the availability of space for the implementation of pedagogical creativity of teachers, examples of effective forms and methods of working with primary school students in physics lessons and extracurricular activities to form a culture of energy saving in students. The method of forming the culture of energy saving of primary school students includes goal setting, structural components; the tasks of forming the culture of energy saving, scientific approaches are described; the stages of implementation and pedagogical conditions are defined. The procedural component contains a list of forms, methods and means of implementing the technique. The reflective component describes the criteria for the level of formation of the culture of energy saving of primary school students in physics lessons.uk_UA
dc.description.abstractУ статті наголошується на практичній і теоретичній значимості потреби у формуванні культури енергозбереження учнів основної школи на уроках фізики. Описаний досвід вітчизняних та зарубіжних дослідників з формування культури енергозбереження учнів. Уточнене і представлене визначення поняття культура енергозбереження учнів основної школи на уроках фізики. У статті описана структура культури енергозбереження учнів основної школи на уроках фізики, яка включає чотири компоненти, мотиваційно-ціннісний, когнітивний компонент,діяльнісний, рефлексивний. Коротко описана суть кожного з аспектів структури культури енергозбереження. Представлена методика формування культури енергозбереження учнів основної школи на уроках фізики та схематично показані інтегративні зв’язки між компонентами методики. Модель методики відповідає трьом критеріям: забезпечує формування культури енергозбереження відповідно до завдань і мети освітньої галузі; реалізовує наскрізну змістову лінію «Екологічна безпека та сталий розвиток»; створена відповідно до принципів дидактичної теорії. Кожен із компонентів містить поняття, судження, необхідні умови ефективного функціонування методики та утворює єдину цілісну систему. Згідно представленої моделі, описані принципи навчання впливають на зміст діяльності, і на вибір методів і форм навчання, і є компонентою, яка відповідає сучасним тенденціям в освіті. Разом з тим наголошується на наявність простору для реалізації педагогічної творчості учителя, наведені приклади ефективних форм і методів роботи з учнями основної школи на уроках фізики та в позаурочній діяльності з формування культури енергозбереження в учнів. Методика формування культури енергозбереження учнів основної школи включає постановку мети, структурні компоненти, описані завдання формування культури енергозбереження, наукові підходи, визначені етапи реалізації та педагогічні умови. Процесуальна складова містить перелік форм, методі і засобі реалізації методики. Рефлексивна складова описує критерії рівня сформованості культури енергозбереження учнів основної школи на уроках фізики. На етапі рефлексії потрібно здійснити аналіз діяльності, використовуючи описаний критеріальнтй апарат з метої оцінювання ефективності методики. В залежності від результатів аналізу, зробити висновок про застосування методів та орм роботи. В методиці формування культури енергозбереження учнів основної школи на уроках фізики вчитель має простір для прояву педагогічної творчості, і формувати культуру енергозбереження учнів використовуючи власний педагогічний досвід.uk_UA
dc.language.isoenuk_UA
dc.subjectmethodsuk_UA
dc.subjectcultureuk_UA
dc.subjectenergy savinguk_UA
dc.subjectprimary school studentsuk_UA
dc.subjectmethodsuk_UA
dc.subjectformsuk_UA
dc.subjectpedagogical conditionsuk_UA
dc.subjectphysical educationuk_UA
dc.subjectметодикаuk_UA
dc.subjectкультураuk_UA
dc.subjectенергозбереженняuk_UA
dc.subjectучні основної школиuk_UA
dc.subjectметодиuk_UA
dc.subjectформиuk_UA
dc.subjectпедагогічні умовиuk_UA
dc.subjectфізична освітаuk_UA
dc.titleMethods of Formation of Energy Saving Culture in School Students in Physics Lessonsuk_UA
dc.title.alternativeМетодика формування культури енергозбереження учнів основної школи на уроках фізикиuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.udc.udc372.853:373.51:374.31uk_UA
dc.identifier.orcid0000-0002-7662-208X-
dc.identifier.doi10.5281/zenodo.4890940-
Appears in Collections:Актуальні питання природничо-математичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tsapenko.pdf1,02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.