Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/10848
Title: Логопедично-реабілітаційний супровід дітей із порушеннями психофізичного розвитку
Other Titles: Speech Therapy and Rehabilitation Support for Children with Psychophysical Development Disorders
Authors: Kravchenko, Anatolii Ivanovych
Zelinska-Liubchenko, Kateryna Oleksandrivna
Moroz, Liudmyla Vasylivna
Kravchenko, Iryna Viktorivna
Stakhova, Larysa Lvivna
Lastochkina, Olena Volodymyrivna
Кравченко, Анатолій Іванович
Зелінська-Любченко, Катерина Олександрівна
Мороз, Людмила Василівна
Кравченко, Ірина Вікторівна
Стахова, Лариса Львівна
Ласточкіна, Олена Володимирівна
Keywords: лого-корекційна робота
корекційно-реабілітаційна робота
теоретико-практичні розвідки
професійна компетенція
корекційно-розвивальні методики
соціалізація дітей
психофізичний розвиток
соціальне замовлення
мовленнєва підготовка
діагностика
засоби арттерапії
церебральний параліч
діти-логопати
корекція заїкання
засоби фізичної реабілітації
logo-correctional work
correctional-rehabilitation work
theoretical and practical intelligence
professional competence
correctional and developmental methods
socialization of children
psychophysical development
social order
speech training
diagnostics
art therapy
cerebral palsy
children-speech therapists
stuttering correction means of physical rehabilitation
Issue Date: 2021
Publisher: ФОП Цьома С. П.
Citation: Логопедично-реабілітаційний супровід дітей із порушеннями психофізичного розвитку [Текст] : монографія / [А. І. Кравченко, Л. В. Мороз, Л. Л. Стахова, О. В. Ласточкіна, К. О. Зелінська-Любченко, І. В. Кравченко], за ред. А. І. Кравченка. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2021. – 288 с.
Abstract: У монографії висвітлено актуальні сучасні питання лого-корекційної та корекційно-реабілітаційної роботи з дітьми, які мають порушення мовлення різної складності та етіології. Презентовано результати теоретико-практичних розвідок щодо професійної компетенції учителя-логопеда в умовах професійного середовища з позицій забезпечення потрібного рівня якості освітніх послуги. Обґрунтовано створення нових освітніх і корекційно-розвивальних методик організації оптимального навчально-виховного процесу та соціалізації дітей із порушенням психофізичного розвитку. Визначено особливості логопедично-реабілітаційної роботи серед дітей з різними варіантами порушення психофізичного розвитку. Окреслено перспективи використання представлених розробок у процесі навчання та виховання дітей із порушеннями психофізичного розвитку у закладах різного спрямування. Видання адресоване науковцям, аспірантам, керівникам наукових і навчальних закладів, студентам спеціальності 016 Спеціальна освіта, педагогічним працівникам, викладачам.
The monograph highlights current issues of logo-correctional and correctional-rehabilitation work with children with speech disorders of varying complexity and etiology. The results of theoretical and practical investigations on the professional competence of a teacher-speech therapist in a professional environment from the standpoint of ensuring the required level of quality of educational services are presented. The creation of new educational and correctional and developmental methods of organizing the optimal educational process and socialization of children with mental and physical disabilities is substantiated. Peculiarities of speech therapy and rehabilitation work among children with different variants of psychophysical development disorders are determined. Prospects for the use of the presented developments in the process of education and upbringing of children with mental and physical disabilities in institutions of different directions are outlined. The publication is addressed to scientists, graduate students, heads of scientific and educational institutions, students majoring in 016 Special Education, teachers, teachers.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/10848
Appears in Collections:Наукові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Монографія Логопедично-реаб. супровід 2021.pdf2,41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.