Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/10168
Title: Мотиваційні чинники як умова розвитку креативної активності майбутніх психологів
Other Titles: Motivational Factors as a Condition for the Development of Future Psychologists’ Creative Activity
Authors: Вертель, Антон Вікторович
Vertel, Anton Viktorovych
Вакула, Інна Вікторівна
Vakula, Inna Viktorivna
Keywords: креативна активність
мотиваційні чинники
професійне навчання
creative activity
motivational factors
professional training
Issue Date: 2020
Citation: Вакула, І. В. Мотиваційні чинники як умова розвитку креативної активності майбутніх психологів [Текст] : магістер. робота / І. В. Вакула ; науковий керівник А. В. Вертель. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – 108 с.
Abstract: Мета дослідження – виявити та обґрунтувати мотиваційні чинники розвитку креативної активності студентів – майбутніх психологів і дослідити вплив цих чинників на її розвиток. Завдання дослідження: 1. Здійснити теоретичний аналіз психологічної природи креативної активності особистості у сучасних наукових дослідженнях; 2. В ході емпіричного дослідження виявити мотиваційні чинники та за допомогою формуючого експерименту – їхній вплив на розвиток креативної активності студентів – майбутніх психологів; 3. Визначити основні напрямки актуалізації мотиваційних чинників розвитку креативної активності у майбутніх психологів під час їхнього навчання у вищому навчальному закладі. З метою емпіричного дослідження впливу мотиваційних чинників на розвиток креативної активності студента-психолога застосовувалися емпіричні методи дослідження: для дослідження невербального аспекту креативності застосовувалася адаптована Р.Є. Тафель і В.М. Дружиніним методика Є.Торранса. Для дослідження вербального аспекту креативної активності – методики оцінки творчих здібностей В. Меде і К. Піорковського, а також С. Медника. Для визначення творчого потенціалу особистості застосовувався опитувальник «Який ваш творчий потенціал». Практична значимість отриманих результатів дослідження полягає у тому, що отримані під час його результати можуть бути використані як з метою більш ефективного розвитку креативної активності у студентів закладів вищої освіти, що приведе до покращення якості процесу освіти, так і у масовій практиці, сприяючи вдосконалюванню системи підготовки висококваліфікованих кадрів. Мотиваційні чинники, які наведено у дослідженні і які детермінують креативну активність особистості в процесі професійного навчання, можуть бути використані у комплексній психокорекційній і психотерапевтичній практиці для розвитку загальної креативності особистості.
The study purpose is to identify and substantiate the motivational factors for the development of students – future psychologists’ creative activity and to investigate these factors impact on its development. Research tasks: 1. To carry out the theoretical analysis of psychological nature of the person’s creative activity in modern scientific researches; 2. In the empirical research course to identify motivational factors and with the formative experiment help their impact on the development of students – future psychologists’ creative activity; 3. To determine the main actualization directions of motivational factors for the development of future psychologists’ creative activity during their studies at the higher educational institution. In order to empirically study the motivational factors’ influence on the development of student-psychologist’s creative activity, empirical research methods were used: to study the nonverbal aspect of creativity, an adapted by R.E. Tafel and V.M. Druzhynin method of E. Torrance was used. To study the verbal aspect of creative activity – assessing methods of the creative abilities of V. Mede and K. Piorkovsky, as well as S. Mednik was used. To determine the individual’s creative potential, a questionnaire “What is your creative potential” was used. The practical significance of the study results is that the results obtained can be used to more effectively develop students’ creative activity of the higher educational institution, which will improve the educational process quality, and in mass practice, improving the training system of the qualified personnel. Motivational factors, which are presented in the study and which determine the individual’s creative activity in the vocational training process, can be used in complex psycho-correctional and psychotherapeutic practice to develop the individual’s overall creativity.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/10168
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Антиплагіат Вакула 001.pdf444,38 kBAdobe PDFView/Open
Рецензія Вакула.pdf1,41 MBAdobe PDFView/Open
Vakula_ Motyvatsiini Chynnyky.pdf1,32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.