Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/10145
Title: Психологічні особливості стресостійкості сучасної молоді
Other Titles: Psychological Features of Stress Tolerance Among Modern Youth
Authors: Єрмакова, Наталія Олександрівна
Yermakova, Nataliia Oleksandrivna
Сауленко, Олена Олександрівна
Saulenko, Olena Oleksandrivna
Keywords: стресостійкість
адаптивність
копінг-поведінка
самооцінка
тривожність
спрямованість особистості
локус контролю
молодь
stress tolerance
stress
adaptability
coping behavior
self-esteem
anxiety
personality orientation
locus of control
cognitive orientation
male and female respondents
youth
Issue Date: 2020
Citation: Сауленко, О. О. Психологічні особливості стресостійкості сучасної молоді [Текст] : магістер. робота / О. О. Сауленко ; науковий керівник Н. О. Єрмакова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – 95 с.
Abstract: У кваліфікаційній магістерській роботі репрезентовано теоретико-емпіричне вивчення проблеми психологічних особливостей стресостійкості сучасної молоді. Розглянуто такі компоненти стресостійкості, як копінг-поведінка, адаптивність, рівень самооцінки, тривожності, спрямованості особистості, локус контролю. За результатами емпіричного дослідження визначено статистично значущі показники відмінності результатів за рівнем стресостійкості, копінг-поведінкою в стресових ситуаціях, схильністю до невмотивованої тривожності та когнітивною орієнтацією у респондентів чоловічої та жіночої статі. За результатами порівняльного аналізу визначено статистично значущі показники відмінностей за критерієм Манна-Уїтні та коефіцієнтом рангових кореляцій Ч. Спірмена. Відмінності у результатах жінок та чоловіків стосувалися рівня стресостійкості, зокрема, у чоловіків він виявився достовірно вищим. Було виявлено статистично значущі розбіжності у показниках «емоцій» як копінг-стратегії: у досліджуваних жінок показники є вищими за показники чоловіків. Також виявлено статистично значущі розбіжності у показниках «уникання»: показники чоловіків за даною стратегією є вищими, тож вони більш схильні уникати стресових ситуацій, ніж досліджувані жінки. Статистично значущі показники різниці виявилися у результатах чоловіків та жінок за рівнем невмотивованої тривожності, локус-контролю та нервово-психічної стійкості. У досліджуваних жінок невмотивована тривожність є достовірно набагато вищою. Порівняно з чоловіками, у яких показники інтернального локусу контролю виявилися достовірно вищими, екстернальний локус контролю достовірно більш притаманний досліджуваним жінкам. Отже, чоловіки, на відміну від жінок, більшою мірою схильні залучати внутрішні ресурси особистості для керування власними поведінковими та емоційними реакціями. Врахування виявлених у ході емпіричної частини магістерського дослідження показників під час розробки та впровадження профілактичних, корекційних програм, а також – проведення консультативно-просвітницької психологічної діяльності сприятиме підсиленню розвитку стресостійкості у сучасної молоді.
The master’s thesis is devoted to an theoretical and empirical study of the psychological features of stress tolerance amongst modern youth. Such components of stress tolerance as coping behavior, adaptability, the level of self-esteem, anxiety, personality orientation, and the locus of control were researched. Based on the results of an empirical study, statistically significant indicators of differences in results in terms of stress tolerance, coping behavior in stressful situations, a tendency to unmotivated anxiety, and cognitive orientation in male and female respondents were revealed. Based on the results of comparative analysis, statistically significant indicators of differences according to the Mann-Whitney criterion and the coefficient of rank correlations of C. Spearman were discovered. Differences in the results of women and men were related to the level of stress tolerance, in particular, in men, it was significantly higher. Two statistically significant indicators of difference were found between the results of men and women in the use of certain coping strategies. Statistically significant differences in the indicators of "emotions" as a coping strategy were revealed: in the studied women, the indicators are higher than in men. Women are more emotional when exposed to stressful situations. There were also statistically significant differences in the indicators of "avoidance": men's indicators for this strategy are higher, so they are more likely to avoid stressful situations than the women studied. Statistically significant indicators of the difference were found among the results of men and women in terms of unmotivated anxiety, locus control, and neuropsychiatric stability. In the women studied, unmotivated anxiety is significantly higher. Indicators of the external locus control are significantly higher among the women studied. They are more likely to use external factors to guide their own behavior and emotional responses. Indicators of the internal locus control are significantly higher among the men studied. Men, unlike women, are more likely to use the internal resources of the individual to manage their own behavioral and emotional responses. Based on the results of the study, we believe that work on the development of stress tolerance among modern youth is possible only if the identified indicators are taken into account whilst developing and using appropriate preventive and correctional programs, as well as during consulting and educational psychological activities.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/10145
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освітиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.