Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/10142
Title: Взаємозв’язок прояву страху і самооцінки особистості у дітей 1–4 класів
Other Titles: The Relationship Between the Manifestation of Fear and Self-Esteem in Children 1–4 Grades
Authors: Пасько, Катерина Миколаївна
Pasko, Kateryna Mykolaivna
Симоненко, Людмила Іванівна
Symonenko, Liudmyla Ivanivna
Keywords: самооцінка
особистість
самоповага
страх
тривожність
шкільний страх
види страхів
молодший шкільний вік
self-esteem
personality self-respect
fear
anxiety
school fear
types of fears
primary school age
Issue Date: 2020
Citation: Симоненко, Л. І. Взаємозв’язок прояву страху і самооцінки особистості у дітей 1–4 класів [Текст] : магістер. робота / Л. І. Симоненко ; науковий керівник К. М. Пасько. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – 105 с.
Abstract: В магістерській роботі досліджується вплив рівня самооцінки на прояви страхів та побоювань у дітей 1-4 класів. Проведений аналіз теоретико-методологічних підходів до вивчення поняття самооцінки. Розглянуто самооцінку як основу формування і розвитку особистості, що має значний вплив на життєдіяльність, рівень домагань та стиль поведінки особи. У роботі здійснено теоретичний аналіз поняття «страх» та визначення його сутності вітчизняними та зарубіжними науковцями. Наголошено, що проблема проявів страху та тривожності є актуальною для молодших школярів, бо початок навчання в школі сприяє їх збільшенню. Емпіричним шляхом встановлено взаємозв’язок самооцінки дітей молодшого шкільного віку з проявами страхів та тривожності. Підкреслена необхідність психологічної підтримки дітям з підвищеним рівнем страхів та побоювань зі сторони значущих для них дорослих (батьків, вчителів, психологів).
In the master's diploma work the influence of the level of self-esteem on the manifestations of fears and anxieties in children of grades 1-4 is investigated. Analysis of theoretical and methodological approaches to the study of the concept of self-esteem was conducted. Self-esteem is considered as a basis for the formation and development of personality, which has a significant impact on life, the level of demands and style of behavior. The theoretical analysis of the concept of "fear" and definition of its essence by domestic and foreign scientists is carried out in the work. It is emphasized that the problem of manifestations of fear and anxiety is relevant for primary school-age children, because the beginning of schooling contributes to their increase. Empirically, the relationship between the self-esteem of primary school-age children and the manifestations of fears and anxiety has been established. The need for psychological support for children with high level of fears and anxieties from significant adults (parents, teachers, psychologists) is emphasized.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/10142
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освітиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.