Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 38
 • Документ
  Використання віртуальних хімічних лабораторій під час дистанційного навчання
  (2021) Саніна Наталія Валеріївна; Sanina Nataliia Valeriivna; Харченко Юлія Володимирівна; Kharchenko Yuliia Volodymyrivna
  Магістерську роботу викладено на 71 сторінці, вона включає в себе три розділи і містить 13 рисунків, 1 таблицю, список використаних джерел становить 68 назв. Актуальність роботи полягає в необхідності розробки і впровадженні нових форм і методів викладання хімії під час дистанційного навчання. Мета роботи полягає у теоретичному обґрунтуванні можливості використання віртуальних хімічних лабораторій та перевірці їх ефективності на уроках хімії під час дистанційного навчання. Об’єкт дослідження: навчальний процес з хімії у закладах середньої освіти під час дистанційного навчання. Предмет дослідження: використання віртуальних хімічних лабораторій в процесі дистанційного навчання. В першому розділі розкрито сутність дистанційного навчання, його переваги та недоліки, описано засоби та інструменти такого навчання. Також визначено особливості навчального процесу на уроках хімії в умовах дистанційного навчання. В другому розділі проаналізовано поняття віртуальних хімічних лабораторій як засобу навчання хімії, досліджено можливості їх застосування під час дистанційного навчання та розкрито методичні аспекти такого застосування. Третій розділ присвячено експериментальній перевірці ефективності використання віртуальних хімічних лабораторій під час дистанційного навчання. Описано організацію і проведення педагогічного експерименту а також наведено і проаналізовано його результати. За матеріалами роботи зроблено висновки та пропозиції щодо використання віртуальних хімічних лабораторій під час дистанційного навчання.
 • Документ
  Особливості фарбування вовняних тканин кислотними барвниками
  (2021) Мардоян Влад Грайрович; Mardoian Vlad Hrairovych; Харченко Юлія Володимирівна; Kharchenko Yuliia Volodymyrivna
  Актуальність роботи полягає в тому, що фарбування проводять при нагріванні, яке триває протягом певного часу, зазвичай, не менше однієї години. Це, з одного боку, робить цей процес енергозатратним. З іншого, вплив високих температур чинить негативний вплив на вовняне волокно, викликаючи його пошкодження і підвищення обривності. Тому, пошук нових методів, які б дозволили скоротити час фарбування, не знижуючи його якості, і не впливаючи на саме волокно, а також знизити енергозатрати цього процесу, є досить актуальною темою з практичної точки зору. Мета роботи полягає в оптимізації процесу фарбування вовняних тканин кислотними барвниками. За результатами дослідження:  проаналізовано та систематизовано дані щодо оптимізації фарбування вовняних тканин кислотними барвниками;  з’ясовано, що використання колоїдної системи «Кололевел» подовжує загальну тривалість процесу фарбування вовняних тканин кислотними барвниками Lanaset blue 2R та Neoset yellow 2R у середньому на 25%, але дозволяє досягти більш рівномірного забарвлення;  встановлено, що фарбування вовняних тканин кислотними барвниками Lanaset blue 2R та Neoset yellow 2R в умовах ультразвукового опромінення протягом 15 хв дозволяє досягти якісного рівномірного фарбування із одночасним скороченням часу фарбування на 33 %.
 • Документ
  Розвиток критичного мислення школярів у процесі навчання хімії
  (2021) Лобода Галина Миколаївна; Loboda Halyna Mykolaivna; Бабенко Олена Михайлівна; Babenko Olena Mykhailivna
  Актуальність роботи полягає в тому, що критичні навички мислення є пріоритетними в досягненні цілей освіти. У цьому випадку критичне мислення має більш складні процеси мислення, такі як осмислення інформації, перетворення та узагальнення, які допомагають робити об`єктивний вибір і під час навчання, і у житті. Сучасному суспільству необхідні конкретні методи та програми, зорієнтовані на розвиток критичного мислення. Їх необхідно впроваджувати у закладах освіти на всіх рівнях. Мета роботи полягає в дослідженні є теоретичному обґрунтуванні та розробці системи засобів та прийомів, що спрямовані на розвиток в учнів критичного мислення. За результатами дослідження: 1. Теоретико-методологічний аналіз навчально-педагогічної літератури та досвіду роботи вчителів дозволили розкрити сутність методів розвитку критичного мислення. 2. Проведений аналіз стану дослідженості проблеми використання стратегій розвитку критичного мислення під час вивчення шкільного курсу хімії, дозволив встановити, що проблеми, які виникають на уроках хімії у закладах загальної середньої освіти зумовлені, в тому числі, й невідповідністю традиційних форм, методів і способів організації освіти соціальному замовленню, вимогам суспільства до формування компетентної особи випускника закладу середньої освіти. 3. Визначено методичні умови використання методів розвитку критичного мислення на уроках хімії 4. Створено та апробовано методичну систему, що передбачає поєднання різних стратегій розвитку критичного мислення та їх реалізації.
 • Документ
  Синтез біоматеріалу на основі хітозану та неоміцин сульфат
  (2021) Діденко Анна Вікторівна; Didenko Anna Viktorivna; Скляр Анатолій Михайлович; Skliar Anatolii Mykhailovych
  Актуальність теми магістерської кваліфікаційної роботи полягає в тому, що в ній розроблена методика одержання нового біоматеріалу, досліджена його структура і рекомендовано на перспективу його використання в медичній сфері. Метою дослідження є розробити методику одержання біологічно активного матеріалу на основі хітозану та неоміцин сульфату та дослідити структуру одержаного матеріалу. За результатами дослідження знайдено оптимальні умови синтезу біологічно активних зразків на основі хітозану з молекулярною масою 500 кДа, йодидної кислоти та антибіотику неоміцин сульфату. За різною методикою отримані зразки біоматеріалів ХТЗ- NeO-1 та ХТЗ - NeO-2 в гелеподібній та ліофілізованій формі. Також досліджена структура ліофілізованих зразків методами: -рентгено-дифракційний метод -растрова електронна мікроскопія -температурно-програмована десорбційна мас-спектометрія Показано, що одкржані біоматеріали мають аморфну структуру, незалежно від методики їх одержання з однотипною поведінкою в процесі дослідження. Отримані біоматеріали можуть бути рекомендовані як нова лікарська форма неоміцин сульфату, яка після відповідних клінічних випробувань може використовуватися в дерматології
 • Документ
  Проблеми підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін до інклюзивної освіти
  (2021) Анненко Ірина Олександрівна; Annenko Iryna Oleksandrivna; Бабенко Олена Михайлівна; Babenko Olena Mykhailivna
  Актуальність теми полягає в тому, що сучасна інклюзивна освіта заснована на різних можливостях здобувачів освіти, але рівних правах. Тобто кожен, незалежно від своїх можливостей має право на здобуття повноцінної та якісної освіти. Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами в умовах закладу загальної освіти. Мета дослідження полягає у визначенні та обґрунтуванні стану професійної підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін до роботи в інклюзивному середовищі закладів загальної середньої освіти. За результатами дослідження визначено готовність майбутніх учителів природничих дисциплін, а також учителів, що вже мають педагогічний досвід, до роботи в інклюзивному середовищі. Встановлено пряму залежність інклюзивного навчання від готовності до нього майбутніх учителів, зокрема визначено, що:  спільне навчання учнів з різними можливостями та потребами у навчанні є цінним за своєю сутністю;  учні з обмеженими можливостями мало відрізняються від інших учнів, але потребують додаткової підтримки, спеціальних послуг, допомоги, влаштування освітнього середовища;  успіх чи невдача інклюзивного навчання залежать, у першу чергу, не від здібностей дитини, а від якості освіти, в тому числі й від готовності до створення якісного освітнього середовища майбутніми учителями.
 • Документ
  Птaхи piчки Псел в м. Суми тa йoгo oкoлицях
  (2021) Тодоренко Дмитро Вікторович; Todorenko Dmytro Viktorovych; Мерзлікін Ігор Романович; Merzlikin Ihor Romanovych
  Дипломна робота викладена на 57 сторінках, вона містить 6 розділів, 5 таблиць, 51 джерело в переліку посилань. Oб’єкт дoслiджень – птaхи piчки Псел. Предмет дослідження – видовий склад , чисельність тa чинники, якi впливaють нa чисельнiсть птaхiв piчки Псел. Метою даної дипломної роботи є дослідження видового складу i чисельності птахів річки Псел в м. Суми та його околицях. Для дослідження даної дипломної роботи використовувався зaгaльнo пpийнятий в opнiтoлoгiї метoд oбстеження теpитopiї i вiзуaльних спoстеpежень зa птaхaми зa дoпoмoгoю пoльoвoгo біноклю. Opнiтoфaунa piчки Пслa тa йoгo пpибеpежнoї зoни пpедстaвленa 45 видaми птaхiв, якi вiднoсяться дo 11 pядiв тa 26 poдин. Iз них 31 вид гніздовий, 25 видів відвідує теpитopiю дoслiдження, 6 видiв птaхiв зустpiчaється нa пpoльoтi i 4 види зимують. Oсoбливий пpиpoдooхopoнний стaтус мaють 26 видів, iз них 4 види зaнесенi дo Чеpвoнoгo списку Сумськoї oблaстi i 22 види oхopoняються беpнськoю кoнвенцiєю. У першому розділі була проведена фізико-географічна характеристика району. У другому розділі був написаний матеріал і методика дослідження. У третьому було звернено увагу на історію дослідження птахів міста Суми. В четвертому розділ була проведена характеристика птахів району дослідження. У п’ятому розділі була описана зимова фауна птахів. В останньому розділі дипломної роботи були зроблені по видові нариси та представлені висновки.
 • Документ
  Горобцеподібні птахи села Тучне та його околиць Білопільського району Сумської області
  (2021) Сурело Тамара Вікторівна; Surelo Tamara Viktorivna; Мерзлікін Ігор Романович; Merzlikin Ihor Romanovych
  За результатами дослідження було визначено, що в селі Тучне та його околицях спостерігалося 51 вид горобцеподібних птахів. Серед них 42 гніздових видів (з них 12 осілих), 1 пролітний, 3 залітних і 5 зимуючих види. Встановлено розподіл по стаціям перебування: на будівлях людини гніздяться 8 видів, в прибережних зонах та водно-болотних угіддях – 6 видів, у зелених насадженнях – 25 видів, на полях – 2 види.
 • Документ
  Поширеність плоскостопості серед студентів Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка залежно від типу взуття
  (2021) Кущенко Вікторія Олександрівна; Kushchenko Viktoriia Oleksandrivna; Пташенчук Оксана Олексіївна; Ptashenchuk Oksana Oleksiivna
  У кваліфікаційній роботі проаналізовано залежність поширеність плоскостопості серед студентів Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка залежно від типу взуття. Проведено плантометрію 78 плантограм студентів СумДПУ імені А. С. Макаренка за методикою В. А. Яралова-Яраленда. За результатами дослідження було з’ясовано, що плоскостопість наявна у 34,6% досліджуваних – у 33,9% дівчат і 37,5% хлопців. Було виявлено два фактори, які мають потенційний вплив на розвиток плоскостопості – носіння взуття, бувшого у вжитку, і використання домашнього взуття в ранньому віці. Не було доведено вплив на розвиток плоскостопості таких факторів, як використання змінного взуття у школі, тип повсякденного взуття і висота підборів.
 • Документ
  Дрібні ссавці нової ділянки заповідника "Михайлівська цілина" (Сумська область)
  (2021) Козачук Ельвіра Володимирівна; Kozachuk Elvira Volodymyrivna; Мерзлікін Ігор Романович; Merzlikin Ihor Romanovych
  Метою даної дипломної роботи є вивчення дрібних ссавців в околиці села Великі Луки. Для дослідження їх відносної чисельності використовувався найпоширеніший метод - відлов пастками Геро. Здобутих звірків, обробляли по загальноприйнятій зоологічній методиці: виміряли довжину тіла, хвоста, задньої ступні і вуха, визначили стать і вік. Список ссавців, яких зустрічали на території Михайлівської цілини налічує 10 видів із 3 родин та 2 рядів. Із видів, що занесені до Червоної книги України, на досліджуваній території живуть тільки Cricetus cricetus та Cricetulus migratorius.
 • Документ
  Фауна кокцинелід (Сolioptera, Coссinellidaе) природного заповідника Михайлівська цілина
  (2021) Закірко Вікторія Олексіївна; Zakirko Viktoriia Oleksiivna; Говорун Олександр Володимирович; Hovorun Oleksandr Volodymyrovych
  Жуки родини кокцинеліди, або сонечка (Coleoptera, Cocinellidae) виступають класичними об'єктами досліджень популяцій на основі фенетичних і еволюційно-екологічних підходів. Цьому сприяють їх широке розповсюдження, масовість і характерний поліморфізм по забарвленню і малюнку покривів. Мета роботи – дослідити фауну, екологічні особливості кокцинелід (Coleoptera, Coccinellidae) території ПЗ “Михайлівська цілина». Об’єкт дослідження – кокцинеліди (Coleoptera, Coccinellidae) території ПЗ “Михайлівська цілина». Предмет дослідження – фауна кокцинелід, поширення їх в межах району дослідження, трофічні зв'язки, фенології життєвих циклів. Методи досліджень – польові та лабораторні методи дослідження, методи статистичної обробки цифрових результатів. Елементи наукової новизни одержаних результатів: в роботі узагальнені еколого-фауністичні дослідження по кокцинелідам в екосистемах ПЗ “Михайлівська цілина», в результаті чого для цієї території було зареєстровано 16 видів. Встановлено, що фауна сонечок досліджуваної території багата, оригінальна та має складну таксономічну структуру. Встановлені домінантні, субдомінантні, малочисельні та рідкісні види сонечок. Практичне значення одержаних результатів: результати проведеного дослідження можуть бути корисними при складанні кадастру видів тварин як Сумської області, так й України, організації екологічного моніторингу тощо. Отримані дані вносять суттєвий вклад у вивчення екології досліджуваної групи комах. Інформація щодо біотичного розподілу видів сонечок важлива для вивчення ролі цієї групи в екосистемах.
 • Документ
  Вплив виду вигодовування на рівень фізичного розвитку дошкільників
  (2021) Дорошенко Альбіна Юріївна; Doroshenko Albina Yuriivna; Пташенчук Оксана Олексіївна; Ptashenchuk Oksana Oleksiivna
  Роботу присвячено дослідженню залежності рівня фізичного розвитку дітей дошкільного віку від характеру харчування протягом першого року життя. Під час роботи здійснено оцінювання показників фізичного розвитку 81 дитини віком від 3 до 6 років та розподіл їх за харчовим статусом протягом першого року життя. Для кожної дитини було встановлено морфотип і рівень гармонійність фізичного розвитку, після чого проаналізовано залежність цих показників від типу вигодовування. Результати дослідження засвідчили, що незалежно від харчового статусу протягом першого року життя у всіх групах дошкільнят з різним видом вигодовування переважає частка дітей із нормосоматичним типом статури. При цьому найбільший відсоток нормосоматиків серед дітей, які перебували на змішаному вигодовуванні, – 28,6% проти 24,1% при грудному і 23,0% при штучному вигодовуванні. Крім того, встановлено, що частка дошкільників з гармонійним фізичним розвитком значно більша серед тих, хто перебував на штучному виді вигодовування протягом першого року життя (46,2%), у порівнянні з тими, хто був на грудному (37,0%) і змішаному (35,7%) вигодовуванні.
 • Документ
  Горобцеподібні птахи с. Калинівка та його околиць Роменського району Сумської області
  (2021) Бабенко Валерія Андріївна; Babenko Valeriia Andriivna; Мерзлікін Ігор Романович; Merzlikin Ihor Romanovych
  Робота присвячена вивченню птахів ряду горобцеподібних с. Калинівка та його околиць. Вивчений видовий склад птахів та їх чисельність. Встановлено pозподiл птахiв по piзним мiсцепеpебуванням в pайонi дослiджень. А також виявлено чинники, якi впливають на чисельнiсть птахів. Дослiдження пpоводилося в селi Калинiвка Pоменського pайону Сумської областi та його околицях iз 1 гpудня 2018 до 1 квiтня 2021 pоку. В результаті досліджень виявлено 44 види птахів із 16 родин ряду горобцеподібні. Із них 26 видів гніздових перелітних, 12 гніздових осілих, 1 вид залітний, 1 – гніздовий кочуючий, 1 – пролітний та 3 зимуючих види. Серед гніздових птахів 7 синантропних видів, 6 водно-болотних, 9 лугових, 26 лісових та 14 видів із зелених насаджень.
 • Документ
  Адсорбція катіонів Cd2+ хітозаном за різних умов
  (2020) Коростіль Юлія Олексіївна; Korostil Yuliіa Oleksiivna; Скляр Анатолій Михайлович; Skliar Anatolii Mykhailovych
  Нерозбірлива промислова та антропологічна діяльність обумовлює непридатність водних ресурсів для споживання. Наявність іонів важких металів у воді спричиняє їх згубний вплив на водну фауну і флору. Тому, останніми роками, забруднення навколишнього середовища іонами важких металів привертає увагу спеціалістів та науковців багатьох країн світу і спонукає до пошуку та розробки ефективних методів очищення вод з допомогою різних сполук, в тому числі з використанням хітозану. На сьогодні сформувались різні напрямки практичного застосування хітозану та його похідних, як адсорбента. Отже, продовження вивчення адсорбційних властивостей самого хітозану зараз все ще залишається актуальним питанням. Мета даної роботи: вивчити залежність сорбції йонів Cd2+ хітозаном від його молекулярної маси, концентрації катіонів кадмію, температури, та часу контакту вказаних компонентів в гетерогенних умовах.
 • Документ
  Методики утримання та можливість використання культур безхребетних тварин в умовах сучасної школи
  (2020) Рудецька Анастасія Миколаївна; Rudetska Anastasiia Mykolaivna; Говорун Олександр Володимирович; Hovorun Oleksandr Volodymyrovych
  У проекті представлено результати дослідження практичного використання безхребетних тварин на уроках біології в сучасній школі. Розроблено рекомендації по утриманню безхребетних в умовах шкільного кабінету біології, розроблені та запропоновані теми досліджень, спостережень та експериментів з безхребетними тваринами. В роботі представлено інформацію про необхідне обладнання і про умови для успішного утримання, які необхідні для кожного виду тварин зоологічного куточка живої природи.
 • Документ
  Біологія прудкої ящірки у Сумському районі Сумської області
  (2020) Малярова Тетяна Вікторівна; Maliarova Tetiana Viktorivna; Мерзлікін Ігор Романович; Merzlikin Ihor Romanovych
  Роботу присвячено вивченню біології прудкої ящірки у Сумському районі Сумської області. Встановлені місця мешкання прудких ящірок і їх чисельність, розміри індивідуальної території, досліджені особливості поведінки прудких ящірок, живлення, розмноження, терміни впадання в сплячку і виходу з неї, їх вороги і ектопаразити.
 • Документ
  Джмелі Сумського району (фауна та біологічні особливості)
  (2020) Гамалій Юлія Миколаївна; Hamalii Yuliia Mykolaivna; Пташенчук Оксана Олексіївна; Ptashenchuk Oksana Oleksiivna
  У проекті представлено результати дослідження фауни джмелів та джмелів–зозуль Сумського району Сумської області. За результатами власних досліджень та аналізу колекційного матеріалу кафедри біології людини та тварин на території Сумського району Сумської області зареєстровано 15 видів джмелів та 3 видів джмелів-зозуль.
 • Документ
  Птахи смт. Липова Долина та його околиць Сумської області
  (2020) Цюх Віта Володимирівна; Tsiukh Vita Volodymyrivna; Мерзлікін Ігор Романович; Merzlikin Ihor Romanovych
  Роботу присвячено вивченню птахів смт. Липова Долина та його околиць Сумської області. Встановлені видовий склад птахів смт. Липової Долини, їх відносна чисельність, терміни прильоту і відльоту, стаціальний розподіл, а також основні сторони їх біології. Виявлені чинники, що впливають на видовий склад і чисельність птахів в районі досліджень.
 • Документ
  Організація групової роботи як засобу самореалізації учнів на уроках біології
  (2020) Хижняк Євгенія Анатоліївна; Khyzhniak Yevheniia Anatoliivna; Генкал Світлана Едуардівна; Henkal Svitlana Eduardivna
  Розглянуто та проаналізовано основні форми, методи, принципи групової роботи, розроблено методику організації групової роботи як засобу самореалізації учнів на уроках біології. Окреслено педагогічні умови та методологічні підходи до застосування групових форм роботи в навчальному процесі. Визначено результат групової роботи – підвищення рівня мотивації навчання, самореалізація учнів. Наголошується, що групова робота забезпечує підвищення якості навчання учнів.
 • Документ
  Формування дослідницької компетентності учнів на уроках біології в профільних класах
  (2020) Терехова Ксенія Миколаївна; Terekhova Kseniia Mykolaivna; Генкал Світлана Едуардівна; Henkal Svitlana Eduardivna
  Магістерська робота присвячена проблемі формування дослідницької компетентності учнів на уроках біології в профільних класах. Розглядається структура, сутність дослідницької компетентності учнів у контексті дидактичних принципів. Розроблено методику та педагогічні умови її впровадження на уроках біології. Обґрунтовано критерії, рівні, методи формування дослідницької компетентності. Експериментально доведено ефективність розробленої методики, що підтверджено підвищенням рівня навчальних досягнень, мотивації та рівнів дослідницької компетентності учнів.
 • Документ
  Епідеміологічні показники і фактори розвитку цукрового діабету населення Сумської області та м. Суми
  (2020) Олійник Віталіна Вікторівна; Oliinyk Vitalina Viktorivna; Говорун Олександр Володимирович; Hovorun Oleksandr Volodymyrovych
  У кваліфікаційній роботі проаналізовано епідеміологічну ситуацію щодо захворюваності і поширеності цукрового діабету серед дорослого населення Сумської області. Представлено результати скринінгу рівня глюкози в крові співробітників і викладачів Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. Доведено інформативність і доцільність анкети, яка наведена в уніфікованому клінічному протоколі первинної та вторинної (спеціальної) медичної допомоги «Цукровий діабет 2 типу» (2012 р.), для визначення ризику розвитку цукрового діабету 2 типу. Оскільки результати анкетування мають прямий зв’язок із фактичним рівнем глюкози в крові досліджуваних. З’ясовано відмінності рівня глюкози в крові залежно від статі, віку, індексу маси тіла, спадковості, тривалості рухової активності, харчових звичок, стресових станів і наявності хронічних захворювань.