Фізіологічні механізми мовленнєвої діяльності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті висвітлено питання дослідження фізіологічних механізмів мовленнєвої діяльності; обґрунтовано необхідність розгляду даної проблеми у ракурсі корекційної педагогіки. У ході викладу матеріалу статті подано аналіз наукових розвідок питань мовленнєвої діяльності з позицій фізіології, нейрофізіології, нейробіології, корекційної педагогіки; подано відомості дослідження фізіологічних аспектів у процесі онто- та дизонтогенезу мовлення. У статті розглянуто патофізіологічну структуру мовленнєвих порушень; висвітлено мультифункціональні звʼязки мовлення та мозкових систем.
The research of physiological mechanisms of speech activity; the necessity of consideration of this problem from the positions of correctional pedagogy are highlighted in the article. During the presentation of the material the scientific research issues of speech activity from the standpoint of physiology, neurophysiology, neuroscience, special pedagogy; the findings of the study of the physiological aspects in the process of speech onto - and dysontogenesis are analyzed in the article. The pathophysiological structure of speech disorders are described in the article; multifunctional speech communication and brain systems are illuminated.
Опис
Ключові слова
мовленнєва діяльність, speech activity, фізіологічні механізми, physiological mechanisms, мозкова діяльність, brain activity, онтогенез, ontogenesis, дизонтогенез, dysontogenesis, мовленнєві центри, speech centres, сприймання мовлення, speech perception
Бібліографічний опис
Зелінська-Любченко, К. О. Фізіологічні механізми мовленнєвої діяльності [Текст] / К. О. Зелінська-Любченко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені. В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : збірник наукових праць / за ред. проф. А. Л. Ситченка. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. – № 1 (52). – С. 277–281.
Зібрання