Класифікація засобів цифрового здоров’я

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У статті представлено класифікацію засобів цифрового здоров’я за функційним призначенням Постановка проблеми. Використання цифрових технологій у фізичній терапії та ерготерапії в останні роки набуває стрімкого поширення, проте воно є точковим і залежить від багатьох чинників, серед яких не лише фінансовий аспект, але й обізнаність фахівців у можливості застосування цифрових технологій для покращення стану власного здоров’я та здоров’я інших. Тому актуалізується проблема аналізу наявних технологій для їх практичного використання у фізичній терапії, ерготерапії. Мета дослідження: класифікувати засоби цифрового здоров’я у межах наявних українських практик Матеріали і методи. Для досягнення мети дослідження використано теоретичні методи наукового пізнання: контентаналіз наукових результатів, представлених у цифровому науковому просторі та аналіз засобів цифрового здоров’я. Результати. Класифіковано засоби цифрового здоров’я за їх функційним призначенням: системи управління документацією; системи аналітики даних та прогнозування; системи телереабілітації; системи мобільних додатків; мобільні пристрої (для підтримки здорового способу життя, для моніторингу тиску і пульсу, для контролю болю, для розробки індивідуальних програм пацієнтів), прилади, вимірювальні установки, датчики; технології віртуальної (VR) і доповненої реальності (AR); програмне забезпечення, яке постачається разом зі спеціалізованим обладнанням. Висновки. Розроблена класифікація конкретизує результати професійної підготовки фахівців фізичної терапії через знання груп ЗЦЗ та уміння використовувати хоча б по одному представнику у кожній з цих груп у майбутній професійній діяльності.
The paper presents a classification of digital health products by functional purpose. Formulation of the problem. The use of digital technologies in physical therapy and occupational therapy has been rapidly expanding in recent years. However, it is targeted and depends on many factors, including not only the financial aspect but also the awareness of specialists in the possibility of using digital technologies to improve their health and the health of others. Therefore, the problem of analyzing existing technologies for their practical use in physical therapy is actualized. The purpose of the study: is to classify digital health products within the framework of existing Ukrainian practices. Materials and methods. Theoretical methods of scientific knowledge were used to achieve the goal of the study: content analysis of scientific results presented in the digital scientific space and analysis of digital health tools. Results. The study made it possible to classify digital health tools according to their functional purpose: document management systems, data analytics, and forecasting systems, telerehabilitation systems, mobile application systems, mobile devices (to maintain a healthy lifestyle, to monitor blood pressure and heart rate, to control pain, to develop individual patient programs), devices, measuring devices, sensors; virtual reality (VR) and augmented reality (AR); software that comes with specialized hardware. Conclusions. The developed classification specifies the results of professional training of physical therapy specialists through the knowledge of CEP groups and the ability to use at least one representative in each of these groups in future professional activities.
Опис
Ключові слова
цифрове здоров’я, засоби цифрового здоров’я, цифрові технології, фізична терапія, фахівці фізичної терапії, професійна підготовка, digital health, digital health tools, digital technologies, physical therapy, physical therapy specialists, professional training
Бібліографічний опис
Сурін Д. Класифікація засобів цифрового здоров’я [Текст] / Д. Сурін, А. Заікіна // Фізико-математична освіта : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; [редкол.: М. П. Вовк, М. Гр. Воскоглу, Т. Г. Дерека та ін.]. – Суми : [СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2023. – Вип. 5 (38). – С. 32–38. – DOI 10.31110/2413-1571-2023-038-5-005