Алюзії як тип інтертекстуальних зв’зків у кінодискурсі фільму «Матриця»

Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою статті є визначення інтертекстуальних зв’язків в англомовному кінематографічному дискурсі через з’ясування типів алюзій у кінодискурсі фільму «Матриця». Методи. Дослідження здійснено за допомогою описового методу для осмислення та опису наукових підходів до категорії інтертекстуальності, методу контекстуального аналізу у разі виокремлення з кінотексту досліджуваного кінодискурсу релевантних контекстів з інтертекстом, методу інтертекстуального аналізу для визначення типу алюзій за їх зв’язком з текстом-джерелом. Результати. Виявлено, що кінодискурс як семіотично складний динамічний процес взаємодії множинного адресанта та кінореципієнта поряд з вербально-візуальною єдністю, зв’язністю, завершеністю та контекстуальністю значення характеризується інтертекстуальністю, причому остання проявляється в кінотексті – невід’ємній частині кінодискурсу. З’ясовано, що прийомом створення текстової ремінісценції, через який реалізується інтертекстуальність кінотексту фільму «Матриця», є алюзія. Філософський смисл, закладений у кінодискурсі аналізованого фільму, пов’язаний з ідеями віри в обраність, місійності, боротьби двох світів – добра і зла, відданості та зради – ідеями, якими пронизане Святе Письмо, а отже, Біблія як найбільш впізнаваний та ціннісно значимий прецедентний текст для американської культури і слугує текстом-джерелом для асоціативних натяків-відсилок – алюзій у такому кінотексті. За формою представленості в кінотексті було виявлено семантичні та структурні алюзії, за положенням у тексті ідентифіковано алюзії релятивні (алюзії локальної дії). Семантичні алюзії зберігають вихідну семантичну наповненість джерела та надають об’єктам алюзивної оцінки оказіональної конотації. Структурні алюзії викликають асоціативні зв’язки з певними якостями алюзивних денотатів. Релятивні алюзії реалізуються через невербальні індексальні знаки – в кінотексті фільму написи на транспортних засобах наочно відсилають глядача до конкретних рядків у Біблії, щоб надати додаткову характеристику об’єктам алюзивної відсилки. Висновки. Текстові біблійні алюзії у кінодискурсі фільму «Матриця» семантично, структурно чи релятивно (як алюзії локальної дії) створюють міжтекстові зв’язки, переносячи ознаки біблійних персонажів та подій на ті, про які йдеться в аналізованому кінодискурсі. Алюзії, слугуючи відсилками до тексту-джерела як знаку ситуації, функціонують як засоби для ототожнення певних характеристик персонажів, місць, дій, які відбуваються у кінотворі.
The purpose of the article is to outline intertextual links in the English cinematic discourse by establishing the types of allusions functioning in the cinematic discourse of “The Matrix”. Methods. The research has been carried out by dint of descriptive method while surveying and outlining the scientifc approaches to the category of intertextuality, the method of contextual analysis for singling out from the flm text of the flm discourse in question the relevant contexts with intertext, the method of intertextual analysis for determining types of allusions according to their relation with the source text. Results. It has been determined that a cinematic discourse as a semiotically complex dynamic process of interaction between a multiple addressor and a flm recipient is characterized, alongside verbal-visual unity, coherence, completeness and contextual meaning, by intertextuality, the latter being revealed in the flm text – an integral part of the cinematic discourse. It has been found out that the means of creating textual reminiscence which shapes the intertextuality of the flm text of “The Matrix” is allusion. The philosophical meaning encased in the cinematic discourse of the flm under analysis is connected with the ideas of the belief in being the chosen one, of one’s mission, the struggle of two worlds – the good and the evil, loyalty and betrayal. Those are ideas which permeate the Sacred Writ, so it is the Bible – the most recognizable and signifcant for the American culture precedent text – that serves as a source text providing ground for associative referential hints within the framework of the flm in question. According to the form of presentation in the flm text there have been picked semantic and structural allusions, according to the placing in the text relative allusions (allusions of local impact) have been identifed. Semantic allusions preserve the initial semantic content of the source and impart occasional connotation to the objects of allusive evaluation. Structural allusions bring about associative links with certain qualities of allusive denotata. Relative allusions are realized in the flm text through non-verbal indexical signs. The latter, in the vivid form of number plates, refer the viewer to defnite Biblical lines, thus coming up with some additional characteristic of the objects of allusive reference. Conclusions. Textual Biblical allusions in the cinematic discourse of “The Matrix” semantically, structurally or as allusions of local impact create intertextual links, transferring the attributes of Biblical characters and events to those highlighted in the cinematic discourse analyzed. Allusions, being references to the source text as to the index of the situation, come forth as a means of identifcation of certain characteristics of flm personages, places, actions.
Опис
Ключові слова
кінотекст, категорія інтертекстуальності, текстова ремінісценція, прецедентний текст, семантична наповненість джерела, flm text, category of intertextuality, textual reminiscence, precedent text, semantic content of the source
Бібліографічний опис
Алексенко, С. Ф. Алюзії як тип інтертекстуальних зв’зків у кінодискурсі фільму «Матриця» [Текст] / С. Ф. Алексенко // Південний архів (філологічні науки). – 2021. – Вип. 85. – С. 160–164. – DOI: https://doi.org/10.32999/ksu2663-2691/2021-85-26.
Зібрання