Наукові пошуки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Збірник містить наукові праці молодих учених, у яких подано теоретичні та практичні результати наукових розвідок студентів, магістрантів аспірантів та викладачів Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.
The collection contains scientific works of young scientists, which present theoretical and practical scientific research results of undergraduate, graduate and postgraduate students and teachers of Sumy state pedagogical university named after A. S. Makarenko.
Опис
Ключові слова
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, наукові дослідження студентів, наукові дослідження, молоді вчені, результати наукових досліджень, публікації молодих вчених, scientific research students, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, results of scientific research, scientific research, young scientists, publications of young scientists
Бібліографічний опис
Наукові пошуки [Текст] : збірник наукових праць молодих учених. Вип. 17 / М-во освіти і науки України, Сумський державний педагогічний ун-т імені А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. І. Огієнко, Н. Г. Осьмук та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – 128 с.