Перспективні шляхи запровадження хмаро орієнтованих систем відкритої науки у процес навчання вчителів природничо-математичних предметів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі охарактеризовано перспективні шляхи запровадження і використання хмаро орієнтованих систем відкритої науки у середовищі навчання і підвищення кваліфікації вчителів природничоматематичних предметів. Формулювання проблеми. Науково-методичне опрацювання і розвиток методології використання хмаро орієнтованих систем відкритої науки у процесі навчання і професійного розвитку вчителів спрямоване на підвищення рівня їхньої ІКТ компетентності, поліпшення навичок опанування найбільш сучасними ІКТ. Матеріали і методи. Для досягнення мети роботи були використані загальнонаукові методи: а) теоретичні – аналіз наукуово-методичної, психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження; узагальнення вітчизняного і зарубіжного досвіду; теоретичний аналіз, систематизація та узагальнення наукових фактів і закономірностей б) емпіричні – бесіди з учасниками освітньо-наукового середовища; педагогічні спостереження; анкетування; тестування. Результати. У роботі обґрунтовано, що методично виважене та доцільне запровадження хмаро орієнтованих систем відкритої науки у процес навчання і професійного розвитку вчителів сприятиме поліпшенню рівня організації освітнього процесу, підвищенню його якості завдяки використанню найсучасніших ІКТ, більш активному використанню інноваційних форм, засобів і технологій у процесі підвищення кваліфікації вчителів; підвищенню рівня їх ІКТ-компетентності. Висновки. Запровадження хмаро орієнтованих систем відкритої науки у процес підвищення кваліфікації вчителів – методично доцільний напрямок удосконалення наукової освіти вчителів, це сприятиме ширшому запровадженню актуального освітнього контенту і найсучасніших технологій у процес навчання.Перспективними шляхами їх запровадження є такі, як: підтримування групової роботи і проєктно-орієнтованого навчання; зберігання, опрацювання, подання і візуалізації даних у процесі здійснення наукових і науково-навчальних досліджень; опрацювання великих даних; розв’язання різноманітних спеціальних задач дослідження, як в індивідуальному, так і колективному режимі.
The work describes promising ways of introducing cloud-oriented systems of open science in the process of training and professional development of teachers of natural and mathematical subjects. Formulation of the problem. The scientific and methodological study and development of the methodology for using cloud-based open science systems in the process of training and professional development of teachers is aimed at increasing the level of their ICT competence, improving the skills of mastering the most modern ICT.Materials and methods. To achieve the goal of the work, general scientific methods were used: a) theoretical - analysis of scientific and methodological, psychological and pedagogical literature on the problem of research; generalization of domestic and foreign experience; theoreticalanalysis, systematization and generalization of scientific facts and patterns b) empirical - conversations with participants in the educational and scientific environment; pedagogical observations; questioning; testing. Findings. The paper substantiates that methodically balanced and expedient introduction of cloud-oriented systems of open science in the process of training and professional development of teachers will contribute to improving the level of organization of the educational process, improving its quality through the use of the most modern ICT, more active use of innovative forms, tools and technologies in the process of teacher training; improving their ICT competence. Conclusions. The introduction of cloud-based open science systems in the process of teacher training is a methodically expedient direction for improving the scientific education of teachers, this will contribute to the wider introduction of relevant educational content and the most modern technologies in the learning process. Promising ways of their implementation are such as: supporting group work and project-oriented learning; storage, processing, presentation and visualization of data in the process of scientific and scientific-educational research; big data processing; solving various special research tasks, both in the individual and collective mode.
Опис
Ключові слова
хмарні сервіси, відкрита наука, професійний розвиток, вчителі, cloud services, open science, professional development, teachers
Бібліографічний опис
Шишкіна М. Перспективні шляхи запровадження хмаро орієнтованих систем відкритої науки у процес навчання вчителів природничо-математичних предметів [Текст] / М. Шишкіна // Фізико-математична освіта : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; [редкол.: М. П. Вовк, М. Гр. Воскоглу, Т. Г. Дерека та ін.]. – Суми : [СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2023. – Вип. 4 (38). – С. 79–83. – DOI: 10.31110/2413-1571-2023-038-4-012