Домедична допомога при невідкладних станах

Анотація
У навчальному посібнику на сучасному рівні викладені теоретичні основи медичних знань, протоколи надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах, протоколи догляду за пацієнтом та виконання основних медичних процедур та маніпуляцій, для підготовки до практичних занять та самостійної роботи в умовах дистанційного навчання. Запропоновано навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін та програм курсового навчання для студентів та слухачів закладів вищої освіти.
The textbook at the current level outlines the theoretical foundations of medical knowledge, protocols for providing pre-medical assistance to persons in emergency situations, protocols for patient care and performing basic medical procedures and manipulations, for preparation for practical classes and independent work in distance learning conditions. Educational and methodological support of educational disciplines and course training programs for students and trainees of higher education institutions is offered.
Опис
Ключові слова
домедична допомога, невідкладний стан, медицина, догляд за хворими, протокол, pre-medical assistance, emergency, medicine, patient care, protocol
Бібліографічний опис
Домедична допомога при невідкладних станах [Текст] : навчальний посібник / уклад.: І. О. Калиниченко, Г. О. Латіна, А. І. Кравченко, Г. Л. Заікіна ; МОН Укоаїни, Сумський державний педагогічгий університет імені А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка,2023. – 472 с.