Навчально-науковий інститут педагогіки і психології: 20 років творчого горіння, пошуків і злетів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Книга присвячена знаковій події в освітньому просторі не лише Слобожанщини, а й України загалом – 20-річчю Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. Зародившись як соціально-гуманітарне відділення історичного факультету, НН ІПП стрімко розширював навчальні горизонти й підкорював наукові вершини, і нині це один із провідних структурних підрозділів СумДПУ імені А.С. Макаренка, на який рівняються, у якого переймають досвід. Видання містить спогади й відомості про те, як і завдяки кому інституту вдалося досягти таких непересічних результатів. За кожним фактом, прізвищем, здобутком – невтомна праця, непоборне прагнення рухатися вперед і неосяжна любов до обраної професії. Книга розрахована на педагогічну спільноту й майбутніх здобувачів освіти, а також буде цікавою іншим категоріям читачів.
Educational and Scientific Institute of Pedagogy and Psychology: 20 years of creative burning, searching and highs The book is devoted to a significant event in the educational space not only of Slobozhanshchyna, but also of Ukraine in general – the 20th anniversary of the Educational and Scientific Institute of Pedagogy and Psychology of Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko. Created as a socio-humanitarian department of the Faculty of History, ES IPP rapidly expanded its educational horizons and conquered scientific peaks. And now it is one of the leading structural units of Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko, which is an example and strong inspiration for others. The publication contains memories and information how and thanks to whom the institute had managed to achieve such extraordinary results. Behind every fact, surname, achievement there are tireless work, invincible desire to move forward and impregnable love for the chosen profession. The book is intended for pedagogical community and future students, and will be interesting to other categories of readers.
Опис
Ключові слова
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут педагогіки і психології, кафедра педагогіки, кафедра психології, кафедра соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності, кафедра дошкільної та початкової освіти, кафедра спеціальної та інклюзивної освіти, кафедра менеджменту освіти і педагогіки вищої школи, наукова діяльність, освітня діяльність, виховна діяльність, навчально-виховний процес, студентське самоврядування, історія університету, історія інституту, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Educational and scientific institute of pedagogy and psychology, department of pedagogics, department of psychology, department of social work and management of sociocultural activity, department of preschool and primary education, department of special and inclusive education, department of management of education and pedagogics of higher school, scientific activity, educational activity, social activity, educational process, student self-government
Бібліографічний опис
Навчально-науковий інститут педагогіки і психології: 20 років творчого горіння, пошуків і злетів [Текст] : [публіцистичне видання] / [керівник проєкту С. Кондратюк ; упорядник О. Гончаренко ; колектив авторів: М. Бойченко, А. Вертель, О. Гончаренко, Т. Дегтяренко, І. Іонова, О. Козлова, С. Кондратюк, Л. Корж-Усенко, А. Колишкіна, О. Колишкін, С. Кузікова, Н. Осьмук, Н. Павлущенко, А. Поляничко]. – Суми : ПВП «Видавничий будинок «Еллада», 2021. – 180 с.