Українсько-Польське партнерство в галузі освіти: академічний дискурс

Анотація
Схарактеризовано українсько-польське партнерство як пріоритет інтернаціоналізації у сфері сучасної освіти й науки, як чинник поступу педагогічної науки на основі конструктивної взаємодії українських і польських закладів освіти і наукових установ. Доведено, що українсько-польське партнерство уможливлює формування і розвиток цінностей наукової діяльності в освітньо-науковому просторі, академічної культури, утвердження пріоритетних академічних традицій у європейському дискурсі. Представлено досвід педагогічного й освітнього партнерства двох європейських країн у системі взаємодії «педагогічний коледж – університет – наукова установа» крізь призму багаторічної творчої, наукової, освітньої, дослідницької співпраці. Узагальнено результати українсько-польського партнерства у межах діяльності закладів освіти різних регіонів України і наукових установ під егідою Національної академії педагогічних наук України. Схарактеризовано найвагоміші здобутки у поступі українсько-польського партнерства, результати професійної комунікації науковців і викладачів, що підтверджено проведенням українсько-польських / польсько-українських форумів у співпраці з польськими дослідницькими і освітніми установами. На сучасному етапі розвитку й інтенсивного саморозвитку педагогічної науки, що базується на процесах інтеграції та диференціації, активізується поява нових галузей педагогічного знання, педагогічні субдисципліни (порівняльна педагогіка, педагогіка праці, педагогіка дорослих, соціальна педагогіка, медійна педагогіка та ін.). Водночас педагогіка залишається цілісною, оскільки педагогічні субдисципліни розвиваються у контексті єдиного об’єкта вивчення, об’єднані основними загальнопедагогічними поняттями. Перспективним є вивчення факторів та механізмів саморозвитку педагогіки як науки на основі міждисциплінарного підходу, проблеми професійної підготовки і діяльності вчителя в міждисциплінарному просторі. Вирішення цих проблем потребують спільних творчих зусиль та плідних наукових пошуків українських і польських учених.
The Ukrainian-Polish partnership is characterized as a priority of internationalization in the field of modern education and science, as a factor in the progress of pedagogical science based on the constructive interaction of Ukrainian and Polish educational institutions and scientific institutions. It has been proven that the Ukrainian-Polish partnership enables the formation and development of the values of scientific activity in the educational and scientific space, academic culture, and the establishment of priority academic traditions in the European discourse. The experience of pedagogical and educational partnership of two European countries in the system of interaction “pedagogical college – university –scientific institution” is presented through the prism of long-term creative, scientific, educational, research cooperation. The results of the Ukrainian-Polish partnership within the scope of educational institutions of different regions of Ukraine and scientific institutions under the auspices of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine are summarized. The most important achievements in the progress of the Ukrainian-Polish partnership, the results of professionalcommunication of scientists and teachers are characterized, which is confirmed by the holding of Ukrainian-Polish /Polish-Ukrainian forums in cooperation with Polish research and educational institutions. At the current stage of development and intensive self-development of pedagogical science, which is based on the processes of integration and differentiation, the emergence of new branches of pedagogical knowledge, pedagogical subdisciplines (comparative pedagogy, labor pedagogy, adult pedagogy, social pedagogy, media pedagogy, etc.) is being intensified. At the same time, pedagogy remains integral, since pedagogical subdisciplines develop in the context of a singleobject of study, united by basic general pedagogical concepts. It is promising to study the factors and mechanisms of self-development of pedagogy as a science based on an interdisciplinary approach, the problem of professional training and teacher activity in an interdisciplinary space. Solving these problems requires joint creative efforts and fruitful scientific research of Ukrainian and Polish scientists.
Опис
Ключові слова
партнерство, partnership, Україна, Ukraine, Польща, Poland, академічна культура, academic culture, академічний дискурс, academic discourse, Національна академія педагогічних наук України, National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, українсько-польські / польсько-українські форуми, Ukrainian-Polish / Polish-Ukrainian forums, ресурсний центр професійного розвитку учителя української мови і літератури, resource center for professional development of teachers of Ukrainian language and literature
Бібліографічний опис
Семеног О. М. Українсько-Польське партнерство в галузі освіти: академічний дискурс [Текст] / О. М. Семеног, М. П. Вовк, О. Л. Фаст // Академічні студії. Серія «Педагогіка». – 2022. – (3). – С. 100–111.
Зібрання