Становлення нормативної бази та змісту шкільної історичної освіти в незалежній Україні

Анотація
У роботі проаналізовано історіографію та джерельну базу дослідження, розкрито процес створення організаційно-нормативних засад шкільної історичної освіти в Україні; з’ясовано особливості формування змісту шкільної історичної освіти в Україні у досліджуваний період; встановлено, як відображався зміст шкільної історичної освіти у навчальних підручниках з історії України та всесвітньої історії у 1990-х роках.
The paper analyzes the historiography and the source base of the study, reveals the process of creating organizational and normative foundations of school history education in Ukraine; the peculiarities of the formation of the content of school historical education in Ukraine in the studied period are clarified; it is established how the content of school historical education was reflected in textbooks on the history of Ukraine and world history in the 1990s.
Опис
Ключові слова
нормативна база, шкільна історична освіта, навчальна програма, шкільний підручник, normative base, school historical education, curriculum, school textbook
Бібліографічний опис
Ігнатьєва, А. М. Становлення нормативної бази та змісту шкільної історичної освіти в незалежній Україні [Текст] : магістер. робота / А. М. Ігнатьєва ; науковий керівник В. С. Бугрій. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – 62 с.