Використання сервісів відкритої науки для вдосконалення дистанційної, комбінованої та сімейної форм навчання у ЗЗСО

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У статті розглядається підхід до навчання, який забезпечує активну участь учнів у виборі навчальних матеріалів та ресурсів. Вчителі можуть створювати умови для індивідуального вибору навчальних матеріалів учнями, сприяючи їх інтересам у навчанні. Це підсилить особистісний підхід до навчання, де кожен учень матиме можливість обирати матеріали, що відповідають його інтересам і потребам. Формулювання проблеми. Перехід до дистанційного, комбінованого, сімейного навчання став необхідним через обставини, пов'язані зі світовою пандемією COVID-19, а в подальшому й з веденням воєнного стану на території України. У зазначених умовах відкриті наукові ресурси стали невід'ємним складником удосконалення процесу навчання. Використання сервісів відкритої науки дозволить доступним і ефективним способом забезпечити додаткові можливості для здобуття освіти, незалежно від місцезнаходження учасників під час реалізації навчання за різними формами навчання. Матеріали і методи. Використано теоретичні методи, включаючи аналіз науково-методичної та психолого-педагогічної літератури, проведення узагальнення вітчизняного та міжнародного досвіду, теоретичний аналіз, систематизацію та узагальнення наукових фактів і закономірностей. Результати. Розглянуто передумови переходу, переваги та недоліки організації дистанційного, комбінованого та сімейного навчання. Запропоновано сервіси відкритої науки, що можуть бути використані вчителями та учнями для вивчення різних дисциплін, особливо в умовах обмеження традиційної форми навчання. Висновки. У статті розглянуто сервіси відкритої науки та проаналізовано їх значущість для освітнього процесу. В контексті обмежень, пов'язаних з пандемією та політичними конфліктами, вони можуть стати цінним інструментом для вчителів та учнів. Використання відкритих наукових ресурсів сприятиме зростанню доступності й фективності освіти, а також дозволить адаптувати освітній процес до сучасних вимог та викликів. Використання сервісів відкритої науки позиціонує освіту як менш обмежену географічною локацією, оскільки учасники можуть здобувати знання та навички у віддаленій формі навчання. Зазначені сервіси відкритої науки також виявляються корисними в організації дистанційного, комбінованого та сімейного навчання в закладах загальної середньої освіти. Вони сприяють розвитку принципів відкритої науки в освітньому контексті та надають
The article discusses an approach to learning that ensures the active participation of students in selecting educational materials and resources. Teachers can create conditions for students to choose learning materials individually, promoting their interest in learning. That will strengthen the personalized approach to learning, where each student can choose materials that meet their interests and needs. Formulation of the problem. The transition to distance blended and family learning became necessary due to the circumstances associated with the global COVID-19 pandemic and, later, martial law imposition in Ukraine. Under these conditions, open scientific resources have become integral to improving the learning process. Open science services will provide additional opportunities for education in an accessible and effective way, regardless of the location of participants in the implementation of training in various forms of education. Materials and methods. The article presents some results of the research carried out within the framework of the project "Cloud-based Open Science Systems in Teacher Education and Professional Development" (registration number 2020.02/0310) with the grant support of the National Research Foundation of Ukraine. Results. The prerequisites for the transition and the advantages and disadvantages of organizing distance, combined, and family learning are considered. Open science services are proposed to be used by teachers and students to study various disciplines, especially in the context of the limitations of the traditional form of education. Conclusions. The article discusses open science services and analyzes their importance for education. They can be a valuable tool for teachers and students in the context of restrictions related to the pandemic and political conflicts. The use of open scientific resources will increase the accessibility and effectiveness of education and allow the educational process to be adapted to modern requirements and challenges. Open science services position education as less limited by geographical location, as participants can acquire knowledge and skills in a remote form of learning. These open science services can also be helpful in organizing distance, blended, and family learning in general secondary education institutions. They promote the development of open science principles in the educational context and provide participants with new opportunities for learning and improvement.
Опис
Ключові слова
сервіси відкритої науки, ЗЗСО, дистанційне, змішане, сімейне навчання, Open science services, OSSE, distance, blended, family learning
Бібліографічний опис
Сухіх А. Використання сервісів відкритої науки для вдосконалення дистанційної, комбінованої та сімейної форм навчання у ЗЗСО [Текст] / А. Сухіх // Фізико-математична освіта : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; [редкол.: М. П. Вовк, М. Гр. Воскоглу, Т. Г. Дерека та ін.]. – Суми : [СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2023. – Вип. 5 (38). – С. 39–45. – DOI 10.31110/2413-1571-2023-038-5-006