Основи медичних знань, безпеки життєдіяльності та охорони праці

Анотація
Навчальний посібник призначений для більш ефективного засвоєння студентами програмного матеріалу з основ медичних знань, безпеки життєдіяльності та охорони праці на практичних заняттях та під час самостійної роботи. Викладений матеріал дозволить педагогічним працівникам набути досвіду щодо формування здоров’язбережувальних компетенцій у майбутній професійній діяльності. У навчальному посібнику на сучасному рівні викладений алгоритм практичних занять, тестові завдання для оцінки знань та зручні у сприйнятті схеми для самостійної роботи.
The textbook is designed for effective training of students in the program material on the basics of medical knowledge, safety and health at work in practical classes and during independent work. The presented material will allow pedagogical workers to gain experience in the formation of health-preserving competencies in future professional activities. The textbook at the modern level contains an algorithm of practical classes, test tasks for assessing knowledge and easy-to-understand schemes for independent work.
Опис
Ключові слова
здоров'я, медицина, перша допомога, небезпека, безпека, надзвичайні події, аварія, стихійне лихо, професійний ризик, інструктаж, пожежі, охорона праці, напруженість праці, health, medicine, first aid, danger, safety, emergency events, accident, natural disaster, professional risk, instruction, fires, labor protection, labor intensity
Бібліографічний опис
Калиниченко, І. О. Основи медичних знань, безпеки життєдіяльності та охорони праці [Текст] : навчальний посібник до практичних занять та самостійної роботи студентів педагогічних навчальних закладів / І. О. Калиниченко, Г. О. Латіна, Г. Л. Заікіна. – Суми, 2020. – 264 с.