Взаємодія солей у потрійній взаємній системі K+, Na+||AlF3-, ZrF5-

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Методами термічного фазового та рентгенофазового аналізу досліджена взаємодія солей у потрійній взаємній системі К+, Na+ // AlF3–, ZrF5–, встановлено напрямок йонного обміну, особливості утворення твердих розчинів. Побудована діаграма плавкості цієї потрійної системи. Знайдено склад низькоплавних сольових сумішей.
By thermal and X-ray phase analysis studied the interaction of salt in the ternary mutual system of K+, Na+ // AlF3-, ZrF5-, set the direction of the ion exchange, particularly the formation of solid solutions. The diagram of the melting of the ternary system. Found composition of low-melting salt mixtures.
Опис
Ключові слова
діаграма плавкості, йонний обмін, фазовий аналіз, тетрафлуороалюмінат калію (натрію), пентафлуороцирконат калію (натрію), diagram of melt, phase analysis, ionic exchange, tetrafluoroalyuminat potassium (sodium), pentafluorotsirkonat potassium (sodium)
Бібліографічний опис
Бугаєнко, В. В. Взаємодія солей у потрійній взаємній системі K+, Na+||AlF3-, ZrF5- [Текст] / В. В. Бугаєнко, В. В. Леоненко, В. М. Чуприна // Природничі науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. П. Вакал, Ю. І. Литвиненко, О. В. Говорун [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – Вип. 12. – С. 93–99.