Роль органів НКВС-НКДБ в організації партизанського руху в роки радянсько-німецької війни (1941-1944рр.)

Анотація
Органи НКВС-НКДБ були важливою складовою у партизанському русі в 1941-1944 роках. Зробили значний внесок у перебіг радянсько-німецької війни. На сьогоднішній день ми маємо можливість відійти від однобічного трактування подій у воєнний період, яке було властиве радянським науковцям та радянській історіографії. Дане дослідження розкриває соціальні та політичні складова ведення військових дій за участю органів НКВС-НКДБ, повсякдення військових та їх побут. Висвітлює причини та форми боротьби з військами Німеччини та її сателітами.
The NKVD-KGB was an important component of the guerrilla movement in 1941-1944. They made a significant contribution to the course of the Soviet-German war. Today we have the opportunity to move away from the one-sided interpretation of events during the war, which was typical of Soviet scholars and Soviet historiography. This study reveals the social and political components of military operations with the participation of the NKVD-KGB, the daily life of the military and their lives. Covers the reasons and forms of struggle against German troops and its satellites.
Опис
Ключові слова
органи НКВС-НКДБ, Німеччина, партизанський рух, побут, NKVD-KGB bodies, Germany, partisan movement, everyday life
Бібліографічний опис
Юдченко, Ю. Л. Роль органів НКВС-НКДБ в організації партизанського руху в роки радянсько-німецької війни (1941-1944рр.) [Текст] : магістер. робота / Ю. Л. Юдченко ; науковий керівник С. О. Авхутська. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 74 с.