Створення та доставка навчального відеоконтенту: моделювання бізнес-процесу, критерії, індикатори оцінювання якості

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Формулювання проблеми. Зростання важливості створення та доставки відеоконтенту в освітньому процесі, потреба в забезпеченні якісної, доступної та ефективної освіти, включає в себе ряд аспектів, таких як створення якісного відеоконтенту, зберігання, а також ефективну доставку його здобувачам освіти. Розв'язання цієї проблеми може покращити якість освіти та забезпечити кращий доступ до різнотипного навчального контенту для різних рівнів і стилів навчання. Матеріали і методи. З метою вирішення поставленої проблеми було розроблено бізнес-модель, здійснено аналіз, класифікацію, систематизацію наукових джерел та застосовано метод експертного оцінювання для проведення оцінки якості навчального відеоконтенту за визначеними критеріями (збалансований та актуальний вміст, персоналізація, інтерактивність, доступність, оцінювання) та відповідними індикаторами. Результати. У дослідженні проведено аналіз ефективності використання відео в навчальному процесі. Розроблено модель бізнес-процесу, яка дозволяє створювати, зберігати викладачем/автором, адміністратором та доставляти навчальний відеоконтент здобувачам освіти, визначено критерії та відповідні індикатори оцінювання якості відео, здійснено їх експертну оцінку. Стаття узагальнює результати педагогічного дослідження за участю студентів-експертів ОС Магістр, які навчались за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки освітньої програми «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» денної та заочної форми навчання, а також викладачів, які мають досвід створення та доставки навчального відеоконтенту під час змішаного та дистанційного навчання. Визначено вплив критеріїв та індикаторів на якість відео на думку двох груп експертів: студентів та викладачів. Висновки. Розроблена бізнес-модель, визначені критерії та індикатори оцінки якості відеоконтенту сприятимуть підвищенню рівня якості надання освітніх послуг. Запропонована модель бізнеспроцесу може бути використана при створенні та доставці навчального контенту здобувачам освіти, а також в рамках підвищення кваліфікації викладачів закладів різних рівнів освіти. В ході створення та доставки навчального контенту рекомендовано враховувати критерії та індикатори оцінки якості навчального відеоконтенту за пропонованою бізнес-моделлю.
Formulation of the problem. The increasing importance of creating and delivering video content in the educational process, as well as the need to ensure the quality, accessibility, and effectiveness of education, encompasses several aspects, including the production of high-quality video content, storage, and efficient delivery to educational learners. Solving this problem can enhance the quality of education and provide better access to diverse educational content for different levels and learning styles. Materials and Methods. A business model was developed in order to solve the problem. The analysis, classification, and systematization of scientific sources and the expert evaluation method were applied to evaluate the quality of educational video content according to the specified criteria (balanced and relevant content, personalization, interactivity, accessibility, evaluation) and relevant indicators. Results. The study involved analyzing the effectiveness of video in the educational process. A business process model has been developed that allows the teacher/ author and administrator to create, store, and deliver educational video content to students. Criteria and relevant indicators for video quality assessment have been determined, and expert evaluation has been carried out. The article summarizes the results of pedagogical research with the participation of expert students of the Master of Science who studied in the specialty 011 Educational, pedagogical sciences of the educational program "Information and communication technologies in education" (full-time and part-time forms of study), and teachers who have experience in creating and delivering educational video content during blended and distance learning. The influence of criteria and indicators on the quality of the video, according to the opinion of two groups of experts, students and teachers, was determined. Conclusions. The developed business model and defined criteria and indicators for evaluating the quality of video content will contribute to increasing the quality of educational services. The proposed business process model can be used in creating and delivering educational content to education seekers, as well as in the framework of improving the qualifications of teachers in institutions of various levels of education. During the creation and delivery of educational content, it is recommended to consider criteria and indicators for evaluating the quality of educational video content according to the proposed business model.
Опис
Ключові слова
моделювання бізнес-процесу, навчальний відеоконтент, створення відеоконтенту, доставка відеоконтенту, критерії та індикатори оцінювання, business process modeling, educational video content, creating video content, delivery of video content, evaluation criteria and indicators
Бібліографічний опис
Корольчук В. Створення та доставка навчального відеоконтенту: моделювання бізнес-процесу, критерії, індикатори оцінювання якості [Текст] / В. Корольчук, Т. Саяпіна, Т. Волошина // Фізико-математична освіта : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; [редкол.: М. П. Вовк, М. Гр. Воскоглу, Т. Г. Дерека та ін.]. – Суми : [СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2023. – Вип. 5 (38). – С. 12–17. – DOI 10.31110/2413-1571-2023-038-5-002