Емоційно-інтелектуальний потенціал у розвитку творчої особистості вчителя музики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ФОП Цьома С. П.
Анотація
У статті обґрунтовано роль емоційно-інтелектуального потенціалу в розвитку творчої особистості вчителя музики. Представлено різні наукові трактування категорій «потенціал», «інтелект», «емоції». Схарактеризовано низку емоційних законів, що мають вагоме значення для підготовки вчителів музики, а саме: закон сенсомоторної цілісності, закон емоційного узагальнення, закон спрямовуючої сили первинної емоційної реакції, закон переживання переживань, закон розгляду емоції як психологічної дії. Представлено авторську методику інтелектуально-емоційного впливу, що складається з декількох практикумів. Їх зміст спрямовано на поетапний розвиток асоціативного мислення, інтелектуальних здібностей, формування емоційних якостей та актуалізацію набутих музичних знань. До напрямів подальших наукових пошуків віднесемо вивчення потенціалу різних музичних дисциплін у формуванні інтелектуально-почуттєвої сфери студентів, створення інноваційних методик фахового зростання майбутніх учителів музики.
The role of emotional-intellectual potential in development of the creative personality of a music teacher is presented in the article. Different scientific interpretations of categories are presented, namely: “potential” – a synthetic quality of a person, which characterizes the extent of his ability to put and solve new ideas in the fields of activity of public importance; “intellect” – means the ability to act intelligently, to think rationally and to cope well with life circumstances; “emotions” – is a conscious experience that expresses an aesthetic appreciation of a given situation, that is, an assessment of both moods and sources of experience. A number of emotional laws that need to be guided in the preparation of music teachers are highlighted, namely: the law of sensorimotor integrity, the law of emotional generalization, the law of directing force of the primary emotional reaction, the law of experiencing emotions, the law of considering emotions as psychological actions. The importance of a harmonious combination of emotions and intelligence is emphasized, since the educational and professional success of a future music teacher depends not only on the level of musical and mental abilities, but also on the ability to cognition and emotional self-regulation, the ability to understand and sensitively respond to music requests, feeling. Positive emotions (pleasure, joy) and intellectual feelings (love for knowledge, feeling new and success) are the driving force behind the acquisition of knowledge and formation of the spiritual world of future teachers of music. Knowledge only then becomes personally meaningful when they are marked by emotional experiences and embedded in practical activity. The author’s method of intellectual-emotional influence is presented, consisting of several workshops, the content of which is aimed at the gradual development of associative thinking, intellectual abilities, formation of emotional qualities and actualization of acquired musical knowledge.
Опис
Ключові слова
учитель музики, емоційно-інтелектуальний потенціал, музична діяльність, творча особистість, music teacher, emotional-intellectual potential, musical activity, creative personality
Бібліографічний опис
Мозгальова, Н. Г. Емоційно-інтелектуальний потенціал у розвитку творчої особистості вчителя музики [Текст] / Н. Г. Мозгальова, І. Г. Барановська // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : наукове видання / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, А. Валюга, Н. П. Гуральник та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2019. – Вип. 1–2 (13–14). – С. 119–127. – doi: 10.24139/978-617-7487-53-0/2019-01-02/119-127.