Педагогічне партнерство як пріоритет сучасної педагогічної освіти

Анотація
У статті схарактеризовано педагогічне партнерство як пріоритет сучасної педагогічної освіти в контексті забезпечення якості підготовки сучасного вчителя. Представлено досвід педагогічного партнерства Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України і Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка у процесі багаторічної творчої, наукової, освітньої співпраці. Узагальнено результати експериментальної роботи, проведеної з метою підвищення якості підготовки майбутніх учителів-філологів та професійного розвитку викладачів у межах діяльності ресурсного центру професійного розвитку вчителя української мови і літера-тури, науково-дослідних лабораторій «Академічна культура дослідника» та «Медіакультура вчителя-словесника» СумДПУ імені А.С. Макаренка; схарактеризовано досягнення у здійсненні професійної комунікації науковців і викладачів; проаналізовано специфіку партнерської взаємодії у межах реалізації освітніх проєктів.
The pedagogical partnership as a priority of modern pedagogical education in assuring the quality of a modern teacher’s training is being characterized. The experience of the pedagogical collaboration of Ivan Ziaziun Institute of Pedagogical and Adult Education of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine and Sumy Makarenko State Pedagogical University in the process of long-term creative, scientific, and educational cooperation are presented. The experiment’s results, carried out to improve the quality of philology teachers training and their professional development within the activities of Ukrainian Language and Literature Teachers Professional Development Resource Center, the research laboratories “Researcher's Academic Culture” and “Teacher-Philologist Mediaculture” of Sumy Makarenko State Pedagogical University, are summarized; the achievements in the implementation of researchers’ and teachers’ professional communication are characterized; the specifics of partnership interaction within educational projects are analyzed.
Опис
Ключові слова
педагогічне партнерство, педагогічна освіта, академічна культурапрофесійна комунікація, освітні проєкти, ресурсний центр професійного розвитку вчителя української мови і літератури, pedagogical partnership, teacher training, professional development, academic culture, educational projects, professional communication, Ukrainian language and literature teachers professional development resource center
Бібліографічний опис
Семеног, О. М. Педагогічне партнерство як пріоритет сучасної педагогічної освіти (досвід взаємодії Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України і Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка) [Текст] / О. М. Семеног, М. П. Вовк // Вісник Національної академії педагогічних наук України. – 2021. – № 3 (2). – С. 1–7. – DOI: https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-11-1.
Зібрання