Структурно-семантичні й стилістичні функції періоду в українських народних думах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Для таких широкомасштабних епічних творів, як думи, що відзначаються монументальним описовим стилем, докладним зображуванням подій і пластикою, закономірними є конструкції з періодом, які реалізують розгорнуту, багатокомпонентну, гармонійно організовану синтаксичну побудову, що характеризується цілісністю теми, повнотою і динамізмом змісту, елементами образності і широкими асоціативними зв’язками. Суттєвим для осмислення мовно-стильової організації дум є з’ясування специфіки функціонування в означених текстах періодичних конструкцій. У статті розглянуто періодичні конструкції як структурно-стилістичні елементи текстової організації народних дум. Подано дефініцію періоду. Охарактеризовано різновиди означених структур. З’ясовано їхні стилістичні функції. З’ясовано, що конструкції з періодами реалізують універсальний прийом стилістичного, художньо-образного вираження думки, який базується на семантичній цілісності, визначеному структурному оформленні та своєрідній інтонаційній завершеності. Вкотре спостережене «переломлення» в одному комплексі (макрознак) кількох площин (граматична, семантична, стилістична) свідчить водночас про універсальність мови як знакової системи і мовлення – як конкретної реалізації цієї знакової системи. Періодичні конструкції виступають ознакою книжної мови. Функціонування їх у думах, власне побудова дум на основі періодичних структур засвідчують прямий зв’язок досліджуваних творів із книжними джерелами. Період – насамперед універсальний стильовий прийом моделювання художніх текстів, що виявився провідним у конструюванні думового мовленнєвого універсуму. Надзвичайна вага періодичних структур у думах зумовлена тим, що думи призначалися для усномовного виголошення. Така властивість періодичних структур, як потенційна здатність створювати урочисто-піднесений, величний колорит оповіді, цілком адекватна стильовій організації дум. Неабияку роль тут відігравала притаманна періодичним конструкціям специфічна інтонаційна універсальність. Періодична мова в думах – чинник не тільки стильовий, а й стилістичний. Стилістична вага конструкцій із періодом зумовлена трьома нерозривно пов’язаними чинниками, що виступають у тісній взаємодії і дають підстави зараховувати періоди до текстово-образних універсалій: структурним оформленням, семантикою та інтонацією, у результаті чого витворюються найрізноманітніші як зі структурного, так і з ідейно-змістового погляду інтонаційно завершені конструкції, що характеризуються певним емоційно-експресивним забарвленням, здатні викликати відповідні емоції, почуття у слухачів.
For such large-scale epic works as thoughts marked by a monumental descriptive style, a detailed depiction of events and plastic, regular designs with a period are realized, which implement a deployed, multicomponent, harmoniously organized syntactic structure characterized by the integrity of the theme, the completeness and dynamism of the content, the elements of imagery and broad associative ties. Essential for understanding the linguistic-stylistic organization of the Dumas is the elucidation of the specificity of functioning in the identified texts of periodic designs. The article deals with periodic designs as structural-stylistic elements of the text organization of folk dumas. Definition of period is given. Varieties of the indicated structures are described. Their stylistic functions are revealed. It was found out that periodic designs implement a universal method of stylistic, artistic expression of thought, based on semantic integrity, determined by structural design and original intonational completeness. Once again, the observed “refraction” in one complex (macrosignal) of several planes (grammatical, semantic, and stylistic) testifies at the same time about the universality of language as a sign system and speech – as a concrete implementation of this sign system. Periodic designs serve as a sign of the book language. Their functioning in the thoughts, the actual construction of dumas on the basis of periodic structures, testifies to the direct connection of the studied works with book sources. The period – first of all, the universal stylistic method of modeling of artistic texts, which turned out to be the leading in the design of the Duma speech universe. The extraordinary weight of periodic structures in the thoughts is conditioned by the fact that the dumas were intended for oral speech. This property of periodic structures, as a potential ability to create solemnly exalted, magnificent coloring of the narrative, is quite adequate to the style organization of the Dumas. A peculiar role played here by the specific intonational universality inherent in periodic structures. The periodic language in Dumka is a factor not only stylistic but also stylistic. The stylistic weight of structures with a period is determined by three inextricably linked factors that act in close interaction and give reason to count periods to text-shaped universals: structural design, semantics and intonation, resulting in the most diverse forms of both structural and ideological- Contemplative view intonationally completed designs characterized by a certain emotional and expressive color, can cause relevant emotions, feelings at the listeners.
Опис
Ключові слова
мова дум, період, фольклорний текст, стилістичні функції періоду, language of thoughts, period, folklore text, period stylistic functions
Бібліографічний опис
Беценко, Т. П. Структурно-семантичні й стилістичні функції періоду в українських народних думах [Текст] / Т. П. Беценко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія : збірник наукових праць. – 2019. – № 39, т. 1. – С. 4–9.
Зібрання