Традиційна індонезійська гра «Bandhul Sada» при вивченні понять динаміки обертального руху на базі контекстуального підход

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ ім. А. С. Макаренка
Анотація
Вчителі можуть підтримувати збереження культури, водночас забезпечуючи актуальний і цікавий спосіб викладання різноманітних предметів, залучаючи традиційні ігри в навчальний процес. Метою цього дослідження є визначення понять динаміки обертального руху через традиційну індонезійську гру «Bandhul Sada» на базі контекстного підходу. Формулювання проблеми. Ми зосередилися на тому, як вивчити поняття динаміки обертального руху через традиційну індонезійську гру «Bandhul Sada». Таке визначення включає аналіз понять динаміки обертального руху в грі «Bandhul Sada» та аналіз навчальних кроків при використанні цієї гри на базі контекстного підходу. Матеріали і методи. Використано якісні методи з описовим аналізом. При аналізі понять динаміки обертального руху та навчальних кроків при використанні контекстного підходу використано метод наративного огляду. Література та спостереження були використані як методи збору даних. Результати. Результати дослідження показують, що (1) у грі «Bandhul Sada» можна пояснити такі поняття динаміки обертального руху, як лінійну швидкість, кутову швидкість, крутний момент і кутовий момент; (2) цю гру можна застосувати в навчанні на базі контекстного підходу. Етапи використання цієї гри наступні формування системи знань студентів, розвиток початкових знань студентів із використанням гри «Bandhul Sada», проведенні опитування шляхом обговорення та рефлексії. З усіх цих етапів навчання виявляється, що існує зв’язок між підходами до навчання та досягненням цілей. Висновки. Таким чином, можна зробити висновок, що традиційна гра «Bandhul Sada» може бути використана як реальний приклад у вивченні таких фізичних понять динаміки обертального руху, як кутова швидкість і лінійна швидкість. Це надає студентам цінний досвід побудови системи власних знань різними методами.
Teachers can support cultural preservation while also providing a relevant and interesting way to teaching diverse subjects by including traditional games into the learning process. The aim of this research is identify the rotation dynamic concepts of Indonesian traditional game «Bandhul Sada» with contextual approach Formulation of the problem. We focused how to learn the rotational dynamic concept with traditional game «Bandhul Sada» and implementation learning steps with contextual approach.This identification includes analysis of rotation dynamic consepts in “Bandhul Sada” and analysis of learning steps with a contextual approach to the application of the game.Materials and methods. The method used qualitative approach with descriptive analysis. In the analysis of rotation dynamic concepts and learning step in contextual approach, we used the method of narrative review research. Literature and observation have been used as the data collection methods. In the analysis of learning step, we used the literature review includes gathering information through literature that supports the development of learning steps based on a contextual approach. Results. Result of the research shows that (1) in «Bandhul Sada» game can be explained the concept of rotation dynamics that occur, namely linear speed, angular velocity, and angular momentum; (2) this game can be applicate in learning with contextual approach. This learning consist of 5 phase. There were constructing knowledge possessed by students, developing students' initial knowledge, using game «Bandhul Sada» in delivering material concepts, conducting inquiry processes through discussion activities and finally reflection. From all these learning phases, it appears that there is a relationship between teaching approaches and achievement of goals. Conclusions. Thus it can be concluded that the traditional game «Bandhul Sada» can be used as a real example in learning physics the concept of rotational dynamics such as angular velocity and linear velocity. And it provides students with valuable experience in constructing their own knowledge in a variety of methods.
Опис
Ключові слова
традиційна гра, поняття динаміки обертального руху, контекстний підхід, traditional game, rotation dynamic concept, contextual approach
Бібліографічний опис
Фатмар'янти С. Д. Традиційна індонезійська гра «Bandhul Sada» при вивченні понять динаміки обертального руху на базі контекстуального підходу [Текст] / С. Д. Фатмар'янти // Фізико-математична освіта : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; [редкол.: М. П. Вовк, М. Гр. Воскоглу, Т. Г. Дерека та ін.]. – Суми : [СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2023. – Вип. 4 (38). – С. 74–78. – DOI: 10.31110/2413-1571-2023-038-4-011