Мова фольклорних пісенних пам’яток у науково-дослідних студіях Світлани Яківни Єрмоленко

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті розглянуто науковий доробок С.Я. Єрмоленко, присвячений висвітленню проблем мови фольклорно-пісенних пам’яток. Схарактеризовано досягнення вченого в означеній галузі наукових знань. Осмислено внесок дослідника в розбудову вітчизняних лінгвофольклористичних студій.
The scientificpotential of S. Ya. Ermolenko, devoted to the illumination of theproblems of the language offolklore and song monuments, is considered in the article. The achievements of the scientist in this field of scientific knowledge are characterized. The researcher s contribution to the development of national linguistic andfolklore studios is meaningful.
Опис
Ключові слова
фольклор, мова фольклору, фольклорний стиль, школа лінгвофольклористики, природа фольклорного слова, folklore, language offolklore, folklore style, school of linguo-folklore, nature of thefolklore word
Бібліографічний опис
Беценко, Т. П. Мова фольклорних пісенних пам’яток у науково-дослідних студіях Світлани Яківни Єрмоленко [Текст] / Т. П. Беценко // Одеський лінгвістичний вісник. – 2017. – № 10, том 2. – С. 12–15.
Зібрання