Конотативні антропоніми та квазіантропоніми на позначення пересічного громадянина

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Видавництво Національного університету «Острозька академія»
Анотація
У статті проаналізовано конотативні та квазіантропоніми на позначення поняття ‘пересічний громадянин’. На сучасному матеріалі з’ясовано основні структурні та семантичні особливості таких назв в українській, французькій та німецькій мовах. Конотативні антропоніми та квазіантропоніми виконують спільну функцію, однак мають різне походження; зазвичай межа між цими типами назв тонка. Конотативні антропоніми переважно є типовими національними іменами, прізвищами чи іншими типами найменувань певного – не обов’язково актуального – періоду. Квазіантропоніми залучають цілий спектр мовних засобів: обсценізми та жаргонні слова; апелятиви, які експліцитно виражають значення пересічности (особливо у німецькій мові), експресивну лексику. Творення квазіантропонімів здійснюється через додавання до апелятивів типових антропоформантів та змішування антропонімних компонентів з апелятивами, якщо йдеться про двокомпонентну назву. Конотативні та квазіантропоніми переважно мають зневажливе значення, а ті, які вживаються на позначення представників інших націй, подекуди можна вважати проявом мови ворожнечі. Більшість досліджуваних мовних одиниць належать до чоловічого роду, який має ознаки нейтральности. Назви жіночого роду не відзначаються ні меліоративним, ні пейоративним значенням порівняно з чоловічим. В окремих випадках назви жіночого роду вживаються з нейтральним значенням. Структурно конотативні антропоніми та квазіантропоніми на позначення пересічного громадянина можуть складатися з імені; прізвища; імені і прізвища; ідентифікатора і прізвища; імені, патроніма і (іноді) прізвища. Поширеність структурних моделей зумовлена мовними традиціями та, як показує досвід, може змінюватися з часом.
The article analyzes connotative and quasi-anthroponyms denoting the concept of ‘ordinary citizen’. Basing on the current material, we clarify the main structural and semantic features of such names in the Ukrainian, French and German languages. Connotative anthroponyms and quasi-anthroponyms have a common function, but are of different origins; usually the boundary between these types of names is negligible. Connotative anthroponyms are usually typical national names, surnames or other types of proper names of a certain period. Quasi-anthroponyms are formed by a range of linguistic means: the use of obscene and slang words; common names that explicitly express the meaning of mediocrity (especially in German), expressive vocabulary. The creation of quasi-anthroponyms is carried out by adding of typical anthroponymic affixes to common names and mixing anthroponymic components with appellatives in case of a two-component name. Connotative and quasi-anthroponyms are mostly derogatory, and those used to denote representatives of other nations can sometimes be considered a manifestation of hate speech. The vast majority of the studied language units belong to the masculine gender, which has neutral meaning. Feminine names have neither ameliorative nor pejorative meanings compared to masculine ones. In some cases, feminine names are used with a neutral meaning. Structurally connotative anthroponyms and quasi-anthroponyms denoting an average citizen may consist of a name; surname; name and surname; identifier and surname; name, patronymic and (sometimes) surname. The prevalence of structural models depends on language traditions and may change over time.
Опис
Ключові слова
конотативний антропонім, квазіантропонім, пересічний громадянин, антропоформант, апелятив, connotative anthroponym, quasi-anthroponym, average citizen, anthropoformant, common name
Бібліографічний опис
Божко, І. С. Конотативні антропоніми та квазіантропоніми на позначення пересічного громадянина / І. С. Божко // Наукові записки національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія». – 2022. – Вип. 13 (81). – С. 12–16.
Зібрання