Культура роботи вчителя-дослідника з текстом наукової комунікації

Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті акцентується увагу на характеристиці культури дослідницької праці вчителя з науковим текстом як невід'ємній складовій науково-методичної роботи, яку проводить учитель у загальноосвітній школі і в навчальних закладах нового типу, властивостях і мовних засобах текстової організації наукового тексту. Доводиться, що успішність читання наукового тексту залежить від індивідуального досвіду, фонових знань, творчого мислення. Характеризується вагома роль текстової, жанрової, стилістичної, термінологічної, лексикографічної, бібліографічної культури учителя-дослідника, що формують ціннісно-особистісну позицію і мовну індивідуальність автора наукового продукту.
The article is focused on the characteristics of the research’s work culture of teacher with scientific text as an integral part of scientific and methodolical work in a secondary school and new type institutions. Are described properties and linguistic methods of scientific text organization. It is proved that the success of scientific texts’ reading depends on individual experience, background knowledge, creative thinking. Also it is characterized weighty role of text, genre, stylistic, terminological, lexicographical, bibliographical culture of teacher-researcher, that forms personal attitude and linguistic identity of the author of scientific language product.
Опис
Ключові слова
науково-методична робота, учитель-дослідник, науковий текст, текстова культура учителя-дослідника, жанрова культура учителя-дослідника, стилістична культура учителя-дослідника, термінологічна культура учителя-дослідника, лексикографічна культура учителя-дослідника, бібліографічна культура учителя-дослідника, scientific and methodical work, teacher-researcher, scientific text, text culture of teacher-researcher, genre of teacher-researcher, stylistic of teacher-researcher, terminological of teacher-researcher, lexicographical of teacher-researcher, bibliographical of teacher-researcher
Бібліографічний опис
Семеног, О. М. Культура роботи вчителя-дослідника з текстом наукової комунікації [Текст] / О. М. Семеног // Українська мова й література в сучасній школі – 2013. – № 11. – С. 2–8.
Зібрання