Brexit and Other Exits: Onym Play in Contemporary Political Naming

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
This article is devoted to the problem of onym play as a means of political and economic process naming. We analyse word formation and semantics of proper names within texts of a journalistic genre. The processes of Brexit prompted the expansion of two groups of words: a) nonce-words formed according to the Brexit model: from the point of view of origin ‒ formed by means of blending; from the point of view of semantics ‒ those, which mean the departure of some country from an international organization. Other ways, in which these occasionalisms are formed, include phonetic mimicry and graphic means; b) occasionalisms formed only by means of blending, and used to designate diverse notions: from feelings connected to the process of Brexit to people having various attitudes to this process. Numerous Brexit-type onyms are observed in the headlines, where onym play facilitates the creation of catchy headlines due to the use of expressive means and stylistic devices. The purpose of this article is to study onym play as a means of political and economic process naming. The object of research is contemporary political and economic lexis. The subject is neologisms brought to life due to the processes of Brexit. We use general scientific method of induction, which permits us to draw conclusions about the nature of onym play. The combination of morphological and contextual analyses allows us to better understand the origins of portmanteaus and their role in forming expressive texts. The practical value of the article is the fact that it addresses beginner journalists, who seek to master the art of creating stylistically graceful headlines. As a result of the investigation, the peculiarities of onym play in contemporary political naming were determined. Onym play was examined on the phonological, morphological, and syntactic levels.
Статтю присвячено проблемі онімної гри як засобу найменування політичних та економічних процесів. Ми аналізуємо словотвір та семантику власних назв у текстах публіцистичного стилю. Процеси Брекзиту спровокували поширення двох груп слів: а) оказіоналізмів, утворених за словотвірним зразком слова Брекзит: з погляду походження – утворені шляхом телескопії; з погляду семантики – означають вихід певної країни з міжнародної організації. Інші способи утворення таких оказіоналізмів включають фонетичну мімікрію та графічні засоби; б) оказіоналізмів, утворених лише шляхом телескопії, що використовуються для позначення цілого спектру понять: від почуттів, пов’язаних із процесами Брекзиту, до людей, які по-різному ставляться до цього процесу. Численні оніми такого типу спостерігаються у заголовках, де онімна гра забезпечує створення привабливого заголовку завдяки використанню експресивних засобів та стилістичних прийомів. Метою цієї статті є дослідити онімну гру як засіб номінації політичних та економічних процесів. Об’єктом дослідження є сучасна політична та економічна лексика. Предметом вивчення є неологізми, що виникли як відповідь на процеси Брекзиту. Ми застосовуємо загальнонауковий метод індукції, що дозволяє зробити висновки про природу онімної гри. Поєднання морфологічного і контекстуального аналізів дозволяє краще зрозуміти походження слів-гібридів і їх роль у творенні експресивних текстів. Практичною цінністю статті є той факт, що вона може бути використаною журналістами-початківцями, які прагнуть опанувати мистецтво стилістично витонченого заголовка. Результатом дослідження є з’ясування особливостей онімної гри у сучасній політичній номінації. Онімна гра була розглянута на фонологічному, морфологічному та синтаксичному рінях.
Опис
Ключові слова
appellative, blending, onym play, phonetic mimicry, quasionym, telescopy, апелятив, телескопія, онімна гра, фонетична мімікрія, квазіонім
Бібліографічний опис
Havryliuk, I. S. Brexit and Other Exits: Onym Play in Contemporary Political Naming [Text] / I. S. Havryliuk // Записки з ономастики : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова : [редкол.: О. Ю. Карпенко, Т. Ю. Ковалевська, В. Ю. Неклесова та ін.] – Одеса, 2018. – Вип. 21. – C. 73–85.
Зібрання