Технології навчання дорослих в умовах неформальної освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Схарактеризовано дослідницькі позиції стосовно сутності понять «технологія навчання», «педагогічна технологія», «освітня технологія», доцільності їх використання у неформальній освіті дорослих. На основі дефінітивного аналізу доведено, що технологія навчання вирізняється з-поміж інших форм організації освітнього процесу в умовах формальної і неформальної освіти системністю, алгоритмом реалізації, що підпорядковано вирішенню конкретного завдання (сформувати певну якість, збагатити знання, удосконалити уміння, набути чи розвинути певну компетентність), передбачає добір найбільш ефективних форм і методів, що застосовуються на кожному конкретному етапі за забезпечують якісне опанування матеріалу, формування чи розвиток здатностей, компетентностей тощо. З’ясовано, що про системність технології навчання свідчать її структурні складові: методологічні орієнтири (принципи і закономірності), зміст навчання, спектр форм і методів, що в сукупності підпорядковані конкретній цілі навчання. Представлено спільні проєкти відділів змісту і технологій навчання дорослих, а також теорії і практики педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України та ресурсного центру професійного розвитку вчителя української мови і літератури, науково-дослідної лабораторії «Академічна культура дослідника в освітньому просторі» Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка щодо мовнокомунікативних технологій навчання.
The research positions on the essence of the concepts «learning technology», «pedagogical technology», «educational technology», the feasibility of their use in non-formal adult education are characterized. Basing on the definitive analysis, it is proved that learning technology differs from other forms of organization the educational process in the conditions of formal and non-formal education by systemic, algorithm of implementation, which is subjected to solution of a specific task (to form a certain quality, enrich knowledge, improve skills, acquire or develop a certain competence), involves the selection of the most effective forms and methods used at each stage to ensure quality mastery of the material, the formation or development of abilities, competencies, etc. It was found that about the systemic of learning technology evidence its structural components: methodological guidelines (principles and patterns), the learning content, a range of forms and methods, which in complex are subjected to a specific learning goal. There are presented the joint projects of the departments of adult education content and technologies, as well as the theory and practice of pedagogical education of the Institute of pedagogical education and adult education named after Ivan Zyazyun NAPS of Ukraine and the resource center for professional development of the Ukrainian language and literature teacher, research laboratory «Academic culture of researchers in educational space» of Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko on language and communication technologies.
Опис
Ключові слова
технології навчання, неформальна освіта, мовнокомунікативна технологія навчання, проєкт, культура наукового тексту, педагогічні працівники, науково-педагогічні працівники, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, learning technologies, non-formal education, speech communication technology, project, culture of scientific text, teaching, scientific and pedagogical specialists, Institute of pedagogical education and adult education named after Ivan Zyazyun NAPS of Ukraine, Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko
Бібліографічний опис
Семеног, О. М. Технології навчання дорослих в умовах неформальної освіти [Текст] / О. М. Семеног, М. П. Вовк // Педагогіка і психологія постмодернізму: цінності, компетентності, діджиталізація : колективна монографія / [за наук. ред. проф. Г. Цвєткової] ‒ Aerzen : Heilberg IT Solutions UG (haftungsbeschränkt) InterGING Verlag, 2021. ‒ С. 358‒372.
Зібрання