Формування інформаційної гігієни молоді: погляд крізь призму медіаграмотності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Стаття торкається проблеми формування інформаційної гігієни молоді крізь призму медіаграмотності (інфомедійної грамотності) молодого покоління. Описується авторський практикум для розвитку навичок інформаційної гігієни. Формулювання проблеми. Суспільство усвідомлює масштабність впливу інформаційних технологій на психіку, поведінку, уподобання, цінності громадян. Тому актуалізується проблема формування медіаграмотності населення задля запобігання деструктивних політичних, соціальних та інших процесів. Матеріали і методи. Аналіз наукових джерел для виявлення стану розробленості проблеми. Педагогічний експеримент і опитування для перевірки ефективності практикуму. В експерименті брали участь 64 студенти 1-го курсу Сумського національного аграрного університету та Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка Результати. Доведено важливість розвитку особистісних якостей: критичне мислення молоді щодо споживання, верифікації та оцінки медіапродуктів; здатність протистояти маніпуляціям, деструктивним впливам, ворожій пропаганді; розвивати культуру взаємодії в Інтернет-просторі та здатність захищати власний інформаційний простір. Описано авторський практикум та методику його проведення. Висновки. Важливою умовою успішності практикуму є: інтерактивність, ігрові методи, навчання прийомам емоційного розвантаження, навчання на прикладах, реальних медіапродуктах. Для проведення практикуму важлива логічна послідовність занять (мотивація, заохочення до навчання; навчання практичним прийомам; перевірка результатів; рефлексія), використання інтерактивних і ігрових методів (вікторини, конкурси, тренінги, майстер-класи); навчання на реальних прикладах, реальних медіапродуктах. Практикум засвідчив суттєві позитивні зміни в уміннях відрізняти факти від суджень, виявляти недостовірну інформацію, що може бути використано для розробки курсів вільного вибору студентів або організації вебінарів, орієнтованих на розвиток інформаційної гігієни молоді.
The article touches upon the problem of the formation of information hygiene of young people through the prism of the younger generation's media literacy (info media literacy). The author's workshop for the development of information hygiene skills is described. Formulation of the problem. Society is aware of the magnitude of the impact of information technology on the psyche, behavior, preferences, and values of citizens. Therefore, the problem of forming media literacy in the population to prevent destructive political, social, and other processes is actualized. Materials and methods. Analysis of scientific sources to identify the state of elaboration of the problem. Modeling, pedagogical experiments, and surveys to test the workshop's effectiveness. The experiment involved 64 1st year students of Sumy National Agrarian University and Makarenko Sumy State Pedagogical University. Results. The importance of developing personal qualities for young people is proven: critical thinking of young people regarding the consumption, verification, and evaluation of media products; the ability to resist manipulation, destructive influences, and hostile propaganda; development of a culture of interaction in the Internet space and the ability to protect their own information space. The author's workshop and methods of its conduct are described. Conclusions. An essential condition for the workshop's success is interactivity, game methods, teaching techniques of emotional relief, learning from examples, and actual media products. For the practicum, a logical sequence of classes is essential (motivation, encouragement to study, teaching practical techniques, checking the results, reflection), the use of interactive and game methods (quizzes, contests, training, master classes), learning from real examples, actual media products. The workshop showed significant positive changes in the ability to distinguish facts from judgments, to identify inaccurate information that can be used to develop courses of free choice for students or to organize webinars focused on developing information hygiene for young people.
Опис
Ключові слова
інформаційна гігієна, медіаграмотність, інфомедійна грамотність, розвиток критичного мислення, професійна підготовка, media literacy, Infomedia literacy, development of critical thinking, media products, professional training, information propaganda, destructive influence
Бібліографічний опис
Руденко Ю. Формування інформаційної гігієни молоді: погляд крізь призму медіаграмотності [Текст] / Ю. Руденко // Фізико-математична освіта : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; [редкол.: М. П. Вовк, М. Гр. Воскоглу, Т. Г. Дерека та ін.]. – Суми : [СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2023. – Вип. 5 (38). – С. 26–31. – DOI 10.31110/2413-1571-2023-038-5-004