A Method of Studying Students Work in the EDraw Max Environment

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
The article describes the components of the methodical system of teaching students to work in the EDraw Max environment. EDraw Max Graphics Editor is one of the best tools for building a home plan and designing engineering communications. In the process of studying EDraw Max graphic editor, student-builders develop such competence as the ability to solve professionally-important tasks using ICT tools. The article describes the requirements for students who start studying EDraw Max, used methods and means of training, types of training exercises, topics of laboratory work. Formulation of the problem. The rapid development of information and communication technologies has led to the fact that they are included in many spheres of professional human activities, including construction. It is difficult to imagine the design of modern buildings and structures without the use of computer graphics. The state standard of the specialty "Construction and Civil Engineering" defines one of the professional competencies "the ability to use modern means of computer technology for the solution of applied problems". Materials and methods. State standard analysis, curriculum analysis, graphical editor functionality analysis, synthesis, generalization and systematization. Results. The proposed topic of work was tested during 2017-2018 in the process of training students of specialty 015.01 "Vocational education. Construction". Learning outcomes are positive. Students completed most of the laboratory work. The use of EDraw Max was more effective than AutoDesk AutoCad. Conclusions. The use of the EDraw Max graphic editor in the course of "Information and Communication Technologies" is fully justified.
У статті описуються компоненти методичної системи навчання студентів прийомам роботи у середовищі EDraw Max. Графічний редактор EDraw Max є одним із оптимальних засобів для побудови плану будинку і накреслення інженерних комунікацій. У процесі вивчення графічного редактора EDraw Max у студентів-будівельників формується така компетентність, як здатність вирішувати професійно-важливі завдання з використанням засобів ІКТ. У статті розкрито вимоги до студентів, які починають вивчення EDraw Max, використовувані методи і засоби навчання, види навчальних вправ, тематику лабораторних робіт. Формулювання проблеми. Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій призвів до того, що вони увійшли до багатьох сфер професійної діяльності людини, у тому числі й будівництво. Важко уявити проектування сучасних будівель і споруд без використання засобів комп’ютерної графіки. Державний стандарт спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» визначає однією з фахових компетентностей «здатність застосовувати сучасні засоби комп’ютерної техніки для розв’язання прикладних задач». Матеріали і методи. Аналіз державного стандарту, аналіз навчальних програм, аналіз функціональних можливостей графічного редактора, синтез, узагальнення і систематизація. Результати. Пропоновану тематику робіт було апробовано протягом 2017-2018 років у процесі навчання студентів спеціальності 015.01 «Професійна освіта. Будівництво». Результати навчання позитивні. Студенти виконали більшість лабораторних робіт. Застосування EDraw Max виявилося більш ефективним, ніж AutoDesk AutoCad. Висновки. Застосування графічного редактора EDraw Max у курсі «Інформаційно-комунікаційні технології» є цілком виправданим.
Опис
Ключові слова
computer graphics, vocational education, construction, EDraw Max, комп’ютерна графіка, професійна освіта, будівництво
Бібліографічний опис
Bazurin, V. A. Method of Studying Students Work in the EDraw Max Environment [Text] / V. A. Bazurin // Фізико-математична освіта : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; [редкол.: М. П. Вовк, М. Гр. Воскоглу, Т. Г. Дерека та ін.]. – Суми : [СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2020. – Вип. 2 (24). – С. 13–16. – DOI: 10.31110/2413-1571-2020-024-2-002.