Роль елементів театральної діяльності у подоланні комунікативної дезадаптації молодших школярів із розумовою відсталістю

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НПУ імені М. П. Драгоманова
Анотація
У статті проаналізовано відомості загальної та спеціальної психолого-педагогічної й методичної вітчизняної та зарубіжної наукової літератури з проблем сформованості й розвитку мовлення та комунікативних умінь у дітей із розумовою відсталістю. Доведено, що розвиток комунікативних умінь дітей молодшого шкільного віку зазначеної категорії є одним із важливих передумов їх соціалізації. Особливості мовленнєвого розвитку розумово відсталих дітей перешкоджають здійсненню повноцінного спілкування, і як наслідок, приводять до зниження потреби у комунікації та несформованості її форм, незацікавленості у контакті, невміння орієнтуватися в ситуації спілкування тощо. У статті представлено огляд основних переваг театральної діяльності у плані розвитку комунікації дітей цієї категорії, та висвітлено напрями театралізації, які можна застосувати під час корекційно-розвивального процесу з розумово відсталими молодшими школярами.
The general information and special psycho-pedagogical and methodological in the national and foreign scientific literature on the problems of formation and development of speech and communication skills of children with mental retardation are analyzed in the article. It is proved that the development of communicative skills of primary school children of this category is one of the important prerequisites of their socialization. Features of speech development in mentally retarded children impede the realization of full communication, and as a consequence, lead to the reduction in the necessity for communication and non-formation of its forms, disinterest in contact, the inability to understand the situation of communication and etc. The overview of the main advantages of theatrical activity in terms of development of this category children communication, and the directions for staging, which can be applied during the remedial developmental process, with mentally retarded younger pupils are introduced in the article.
Опис
Ключові слова
діти із розумовою відсталістю, children with intellectual development problems, комунікативні уміння, communicative activity, дезадаптація, desadaptations, театральна діяльність, theatrical activity
Бібліографічний опис
Зелінська-Любченко, К. О. Роль елементів театральної діяльності у подоланні комунікативної дезадаптації молодших школярів із розумовою відсталістю [Текст] / К. О. Зелінська-Любченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : збірник наукових праць. – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 30. – С. 224–230.
Зібрання