Художньо-виражальні прикмети фонічної організації поетичної мови П. Тичини

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Стаття присвячена розглядові специфіки ідіостилю Павла Тичини. Приділено увагу аналізові фоностилістичної організації поетичних творів митця. Схарактеризовано художньо-виражальні можливості звукових одиниць. Зокрема, з’ясовано емоційно-експресивне та смислове навантаження звукоповторів (асонансів, алітерацій) у текстах поезій, описано асоціативно-символічні зв’язки фонічних елементів. Осмислено функції фонічних мікроодиниць, звукових слів у створенні стилістичної тональності тексту, реалізації задуму автора. Звернено увагу на використання стильового прийому звукової гри, характерного для творчої манери майстра слова. Обгрунтовано синкретизований характер художньо-виражальних засобів усіх рівнів мови в ідіостилі Павла Тичини.
The article is devoted to the consideration of the idiostyle of Pavlo Tychyna. The attention was paid to the analysis of the phonomistic organization of poetry works of the artist. The artistic and expressive possibilities of sound units are described. In particular, the emotional-expressive and semantic loading of sound reproductions (assonances, alliterations) in poetry texts was determined, associative- symbolic connections of phonical elements are described. The functions of phonic micro units, sound words in creating stylistic tonality of the text, in realization of the author’s plan are comprehended. Attention is drawn to the use of the stylistic reception of a sound game, characteristic of the creative manner of the word master. The syncretized character of artistic and expressive means of all levels of language in the idiostyle of Pavlo Tychyna is substantiated.
Опис
Ключові слова
звукові повтори, асонанс, алітерація, звуковий символізм, асоціативні зв’язки звуків, звукові слова, звукова гра, sound repeats, assonance, alliteration, sound symbolism, associative connections of sounds, sound words, sound play
Бібліографічний опис
Беценко, Т. П. Художньо-виражальні прикмети фонічної організації поетичної мови П. Тичини [Текст] / Т. П. Беценко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія : збірник наукових праць. – 2017. – № 29, т. 1. – С. 4–7.
Зібрання