Типологія інтернет-ресурсів для розвитку інфомедійної грамотності молоді

Анотація
У статті схарактеризовано типологію електронних ресурсів у галузі медіаосвіти, визначено типи електронних ресурсів, які можуть бути успішними для розвитку інфомедійної грамотності учнівської та студентської молоді, проведено експертну оцінку ефективності типів електронних ресурсів для формування інфомедійної грамотності. Медіаосвіту схарактеризовано як процес навчання і самонавчання за посередництва медіа, як науково-освітню сферу діяльності, що спрямована на формування психологічного захисту від маніпуляцій та формування медіаграмотності особистості. Показано, що інфомедійна грамотність характеризується набором маркерів:медіаграмотність, критичне мислення, соціальна толерантність, стійкість до впливів, фактчекінг, інформаційна грамотність, цифрова безпека, уміння запобігати ризикам у комунікації, візуальна грамотність; уміння втілювати ідеї завдяки онлайн-інструментам, уміння використовувати медіа для соціального блага. Обґрунтовано, що розвиткуінфомедійної грамотності значною мірою сприяють Інтернет-ресурси. Проведений аналіз електронних освітніх ресурсів у мережі Інтернет уможливив їх класифікацію: відеоконтент (вебінари, освітні серіали, медіатексти,ютуб-канали тощо); аудіоконтент (подкасти); освітні платформи (Prometheus, Ed-Era, IREX, 4mamа та подібні до них); текстові ресурси (онлайн посібники, е-словники тощо); креолізовані ресурси (комікси, дудли, постери, інфографіка тощо); ігровий контент (онлайн ігри); соціальні мережі й дискусійні Інтернет-майданчики; спеціалізовані науково-популярні сайти (сайти наукових лабораторій, громадських організацій; сайти, створені при університетах тощо). Проведено експертну оцінку ступеня потенційного впливу Інтернет-ресурсів на розвиток інфомедійної грамотності. За результатами експертної оцінки найбільш ефективно впливають на розвиток кількості маркерів інфомедійної грамотності освітні платформи (Prometheus, Ed-Era, IREX, 4mamа та подібні до них), відеоконтент (вебінари, освітні серіали, ютуб-канали тощо) і текстові ресурси (онлайн посібники, е-словники тощо).
The article characterizes the typology of electronic resources in the field of media education. The types of electronic resources that can be successful for the development of pupilsand students’ infomedia literacy are identified. The expert evaluation of the effectiveness of electronic resources for the formation of infomedia literacy is conducted. Media education is characterized as a process of learning and self-learning through the media, as a scientific and educational field of activity aimed at the formation of psychological protection against manipulation and the formation of media literacy of the individual. It is shown that infomedia literacy is characterized by a set of markers: media literacy, critical thinking, social tolerance, resistance to influences, fact-checking, information literacy, digital security, ability to prevent risks in communication, visual literacy; ability to implement ideas through online tools, ability to use media for social good. It is substantiated that the development ofinfomedia literacy is greatly facilitated by Internet resources. The analysis of electronic educational Internet resources made it possible to classify them: video content (webinars, educational series, media texts, YouTube channels, etc.); audio content (podcasts); educational platforms (Prometheus, Ed-Era, IREX, 4mama and similar); text resources (online tutorials, e-dictionaries, etc.); creolized resources (comics, doodles, posters, infographics, etc.); game content (online games); social networks and discussion Internet platforms; specialized popular science sites (sites of scientific laboratories, public organizations; sites created at universities, etc.). The expert assessment of the degree of potential impact of Internet resources on the development of infomedia literacy was conducted. According to the results of the expert assessment, educational platforms (Prometheus, Ed-Era, IREX, 4mama and similar), video content (webinars, educational series, YouTube channels, etc.) and text resources (online manuals, e-dictionaries, etc.) most effectively influence the development of the largest number of markers of infomedia literacy.
Опис
Ключові слова
медіаосвіта, медіаграмотність, інфомедійна грамотність, інформаційна грамотність, цифрова безпека, Інтернет-ресурси, розвиток інфомедійної грамотності, електронні освітні ресурси, учнівська і студентська молодь, media education, media education, media literacy, information and media literacy, information literacy, digital security, Internet resources, development of information literacy, electronic educational resources, pupils and students
Бібліографічний опис
Типологія інтернет-ресурсів для розвитку інфомедійної грамотності молоді [Текст] / М. Г. Друшяк, О. М. Семеног, Н. В. Грона, Н. П. Пономаренко, О. В. Семеніхіна // Інформаційні технології та засоби навчання.– 2022.– Том 88, №2. – С. 1–22.
Зібрання