Формування в майбутніх учителів музичного мистецтва навичок аранжування пісенних мелодій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ФОП Цьома С. П.
Анотація
У статті розкрито типову для сучасного вчителя музики творчу форму діяльності – упорядкування пісенних мелодій та наведено рекомендації щодо формування навичок аранжування пісенних мелодій. Стаття ґрунтується на досвіді авторів викладання факультативного курсу «Аранжування та імпровізація», який було впроваджено в освітній процес факультету музичної та хореографічної освіти Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Розвиток цього курсу був обумовлений тим, що оволодіння майбутніми вчителями музичного мистецтва навичок аранжувати твори шкільного пісенного репертуару стало одним із нагальних завдань музичної педагогіки. Зрештою, фахівець, який працює в сучасній освітянській системі, повинен навчати учнів музиці на основі врахування їхніх музичних інтересів та уподобань, тому він / вона повинен мати можливість зацікавити студентів музичним мистецтвом з урахуванням особливостей сучасної ситуації, зокрема – музичне мовлення, яке наповнене музично-розважальними творами, доступність музичної інформації для школярів завдяки поширенню Інтернету, наявності різноманітних інформаційно-пізнавальних можливостей, поширенню гаджетів та їх незалежності у визначенні власних музичних уподобань.
The article reveals typical for a modern music teacher creative form of activity – arranging song melodies and provides guidelines for the formation of arranging song melodies skills. The article is based on the authors’ experience in teaching the optional course “Arranging and Improvisation”, which was introduced into the educational process of the Department of Music and Choreographic Education of the South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky. Development of this course was due to the fact that mastering by future musical art teachers the skills to arrange the works of the school song repertoire had became one of the urgent tasks of music pedagogy. After all, a specialist, working in the modern educational system, must teach students music on the basis of taking into account their musical interests and preferences, so he/she should be able to interest students in musical art, taking into account the peculiarities of the current situation, in particular – music broadcast, which is filled with musical and entertainment works, accessibility of musical information for schoolchildren thanks to the spread of the Internet, availability of various information and cognitive opportunities, distribution of gadgets and their independence in determining their own musical preferences.
Опис
Ключові слова
майбутні вчителі музичного мистецтва, навички аранжування пісенних мелодій, future musical art teachers, skills of arranging song melodies
Бібліографічний опис
Мельниченко, В. Г. Формування в майбутніх учителів музичного мистецтва навичок аранжування пісенних мелодій [Текст] / В. Г. Мельниченко, Н. Г. Кьон // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : наукове видання / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, А. Валюга, Н. П. Гуральник та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2019. – Вип. 1–2 (13–14). – С. 269–276. – doi: 10.24139/978-617-7487-53-0/2019-01-02/269-276.