Використання позитивного польського досвіду модернізації вищої хореографічної освіти в Україні: реалії та перспективи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
Анотація
Статтю присвячено висвітленню перспектив використання інноваційного досвіду модернізації вищої хореографічної освіти в Польщі в українських реаліях. Окреслено новітні стратегії розвитку, з’ясовано сутнісні характеристики та визначено напрями модернізації вищої хореографічної освіти в Польщі. Виявлено витоки та висвітлено процес розбудови хореографічного наукового простору в Польщі. Схарактеризовано нормативно-правовий, структурний та змістовий аспекти модернізації. Висвітлено стан підготовки фахівців-хореографів у вітчизняних вишах. Визначено перспективи використання позитивного польського досвіду в аспекті досліджуваної проблеми в Україні.
The article is devoted to highlighting the perspectives of using the innovative experience of modernization of higher choreographic education in Poland in Ukrainian realities. The newest development strategies are outlined, the essential characteristics and the directions of modernization of higher choreographic education in Poland are determined. The origins and the process of building a choreographic scientific space in Poland are revealed. Characterized regulatory, structural and content aspects of modernization. The state of training of specialists-choreographers in the national higher educational institutions is highlighted. The prospects of using positive Polish experience in the aspect of the problem under investigation in Ukraine are determined.
Опис
Ключові слова
вища хореографічна освіта, higher choreographic education, модернізація, modernization, розбудова наукового простору, development of scientific space, позитивний польський досвід, positive Polish experience
Бібліографічний опис
Повалій, Т. Л. Використання позитивного польського досвіду модернізації вищої хореографічної освіти в Україні: реалії та перспективи [Текст] / Т. Л. Повалій // Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному регіональному та національному контекстах : колективна монографія ; [під заг. ред. А. А. Сбруєвої та Г. Ю. Ніколаї]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – С. 218–239.