Музика як модель світобудови (досвід культурологічного дослідження)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
1998
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Харківський державний університет
Анотація
На підставі герменевтико-семіотичного аналізу текстів, що містять кореляції між музичними та світоглядними категоріями, досліджується роль музики в процесі формування та репрезентації уявлень про світобудову. Встановлено дієвість музики як джерела інформації про структуру і принципи функціонування глобального, соціального та індивідуального рівнів буття.
By means of hermeneutic-semiotic analysis of the texts containing the correlations between the music and world outlook categories, the role of music in the world-patterning concept formation and representation has been studied. The effectiveness of using music as the source of information about the structure and functioning principles of global, social and individual levels of being has been proved.
На основании герменевтико-семиотического анализа текстов, содержащих корреляции между музыкальными и мировоззренческими категориями, исследуется роль музыки в процессе формирования и репрезентации представлений о мироустройстве. Обоснована действенность музыки как источника информации о структуре и принципах функционирования глобального, социального и индивидуального уровней бытия.
Опис
Ключові слова
музика, аналогія, метафора, світогляд, космос, соціум, людина, гармонія, music, analogy, metaphor, world outlook, space, socium, human-being, harmony
Бібліографічний опис
Тарапата, Л. Г. Музика як модель світобудови (досвід культурологічного дослідження) [Текст] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.04 «Філософська антропологія і філософія культури» / Л. Г. Тарапата ; Міністерство освіти України, Харківський державний університет. – Харків, 1998. – 18 с.