Складні прикметники як засіб вербалізації образу України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Стаття присвячена опису семантики та художньо-виражальних функцій складних прикметників як засобу вербалізації образу України в поетичному мовленні ХХ століття. З’ясовано, що лексема Україна, яка становить ядро семантичного поля зі значенням «Україна», групує навколо себе периферійні слова Батьківщина, Вітчизна, край, сторона тощо. Відповідно до загальнохудожньої традиції, поети ідентифікують Україну із землею, образ якої посідає одне з центральних місць в українській поезії. Філософськи узагальнений образ України в поетичному контексті актуалізується через низку мікрообразів, художніх символів. Визначено, що мовний образ України розкривається через уживання топонімів (Київ, Львів, Переяслав, Чернеччина, Одеса, Канів), гідронімів (Дніпро), назв рослинного світу (верба, дуб, береза, яблунька, каштани, смерека, осика) тощо. У поетичному контексті ці слова зазнають семантичної конкретизації, образно називаючи Україну, характеризуючи її. Основну увагу приділено семантиці, функціональному навантаженню складних прикметників як засобу вербалізації образу України. На основі аналізу значного фактичного матеріалу виділено такі семантико-функціональні групи складних прикметників: композити на позначення позитивної оцінки, психологічного сприйняття; складні прикметники звукової семантики; прикметники-композити з колірним компонентом; прикметники на позначення особливостей природи, ландшафту тощо; складні прикметники на позначення кількості населення, могутності країни. Складні прикметники, що розкривають образ України, передають враження майстрів слова від рідного краю, України й становлять переважно індивідуально-авторські утворення. Епітети-композити використовуються для емоційного вияву думок і почуттів поета, створення яскравої образності, надзвичайно гармонійної і поліфонічної картини, яка повністю підкоряється емоційній будові та ідейному напряму ліричного твору.
The article is devoted to the descriptive semantics and artistic-expressive functions of complex adjectives as a means of verbalizing the image of Ukraine in poetic speech of the XX century. It was found that the lexeme “Ukraine”, which is the core of semantic field with the meaning “Ukraine”, groups around itself the peripheral words “Homeland”, “Fatherland”, “land”, “side” and soon. In accordance with the general artistic tradition, poets identify Ukraine with the land, the image of which occupies one of the central places in Ukrainian poetry. The philosophically generalized image of Ukraine is actualized in poetic context through the number of micro-images and artistic symbols. It is determined that the linguistic image of Ukraine is revealed through the use of toponyms (Kyiv, Lviv, Pereyaslav, Chernechchyna, Odessa, Kaniv), hydronyms (Dnipro), names of flora (willow, oak, birch, apple, chestnut, spruce, aspen) etc. In poetic context, these words undergo semantic concretization, figuratively naming and characterizing Ukraine. The main attention is paid to the semantics, functional load of complex adjectives as a means of verbalization of image of Ukraine. Based on the analysis of significant factual material, semantic-functional groups of complex adjectives are distinguished: composites to denote positive evaluation, psychological perception; complex adjectives of sound semantics; composite adjectives of color component; adjectives to denote features of nature, landscape etc.; complex adjectives to denote the population, the power of the country. Complex adjectives that reveal the image of Ukraine convey the impressions of masters of the word from their native land Ukraine and are mostly individual-author formations. Composite epithets are used for emotional expression of the poet’s thoughts and feelings, creating a vivid imagery, extremely harmonious and polyphonic picture, which is completely subject to emotional structure and ideological direction of the lyrical work.
Опис
Ключові слова
поетична мова ХХ століття, поетичне мовлення, poetic language, poetic speech, складні прикметники, complex adjectives, композити, composites, засоби вербалізації, means of verbalization, епітети, epithets, образ України, image of Ukraine, індивідуально-авторське мовомислення, individual-author language thinking
Бібліографічний опис
Рудь, О. М. Складні прикметники як засіб вербалізації образу України [Текст] / О. М. Рудь // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – 2020. – № 46, том 2. – С. 100–103.
Зібрання