Розвиток soft skills майбутніх учителів в умовах закладів фахової передвищої та вищої освіти: міжрегіональний проєкт

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У статті на основі методів аналізу й узагальнення наукових джерел,педагогічного спостереження окреслено деякі аспекти поняття soft skills, яке фахівці уживають на позначення гнучких навичок, важливих для ефективної адаптації до різних життєвих контекстів. Акцентовано увагу на комунікативний аспект, ціннісний аспект професійної комунікації, уміння володіти мовними нормами, критично, творчо мислити; виділяти головне, суттєве; гнучко будувати і перебудовувати спілкування залежно від комунікативної ситуації. Описано поточні результати реалізації міжрегіонального проєкту «Мовнокомунікативна компетентність фахівця: традиції, норми, виклики, тренди» у процесі викладання мовно-методичних дисциплін, а також в умовах неформальної освіти. Припускаємо, що розвиток гнучких навичок soft skills комунікації – багаторівневий процес, який здійснюємо з урахуванням положень особистісно-діяльнісного, системного, компетентнісного, аксіологічного, діалогового підходів.
Based on the methods of analysis and generalization of scientific sources, pedagogical observation, the article outlines some aspects of the concept concerning soft skills as flexible skills that are very important for effective adaptation to different life contexts, which a specialist can apply in different professional and social environments. The leading aspect of the future teacher's flexible skills is communication. It is about the value spect of professional communication, empathy, interaction, joint action, as well as the ability to master anguage norms; build oral and written expression; adhere to the correctness, purity, accuracy, logic, expressiveness of language; ability to perceive, think critically, creatively; highlight the foremost, essential; flexibly build and restructure communication depending on the communicative situation.
Опис
Ключові слова
soft skills, майбутній учитель початкової школи, майбутній учитель української мови і літератури, мовно-методична підготовка, міжреіональний проєкт, м’які навички комунікації, вправи, текст, заклад вищої освіти, заклад фахової передвищої освіти, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, КЗ «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» Чернігівської обласної ради, future primary school teacher, future teacher of Ukrainian language and literature, language and methodological training, interregional project, soft communication skills, exercises, text, institution of higher education, іnstitution of professional higher education, Sumy State Pedagogical University, Ivan Franko Pryluky Humanitarian and Pedagogical Vocational College of Chernihiv Regional Council
Бібліографічний опис
Грона Н. В. Розвиток soft skills майбутніх учителів в умовах закладів фахової передвищої та вищої освіти: міжрегіональний проєкт / Н. В. Грона, О. М. Семеног // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. А. Біда та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – № 7 (111). – С. 34–49.
Зібрання